Novosti

17Jan

Direktor preduzeća u terenskoj posjeti RJ"Vozuća"

Generalni direktor preduzeća, kroz redovne posjete poslovnim jedinicam nastoji pospiješiti međusobnu saradnju Uprave preduzeća i rukovodećeg kadra poslovnih jedinica a samim time i ostvarivanje zadanih poslovnih zadataka. Posljednji u nizu sastanka ogledao se u terenskoj radnoj posjeti Radnoj jedinici „Vozuća“.

Direktor preduzeća je zajedno sa rukovodiocem poslovne jedinice „Šumarija Zavidovići“, Muhić Vehidom i šefom radne jedinice „Vozuća“, Turić Adnanom, posjetio prostorije ove radne jedinice, a zatim su obišli i terene na kojima se izvode redovni radovi na poslovima u šumarstvu, što je uključivalo i posjetu izvođačima radova angažovanim na poslovima sječe i izvoza drvnih sortimenata. 

Razgovarano je i o problemima sa kojima se radnici i rukovodioci susreću u procesu proizvodnje, na koji način Uprava može poboljšati stanje na terenu kao i o načinima olakšavanja proizvodnog procesa.

Uprava društva je i u dosadašnjem radu nastojala da kroz nabavku opreme, sredstava za rad i gradnju šumske infrastrukture, olakša rad na terenu, te je i tokom ove posjete iskazana opredijeljenost za modernizaciju postojeće opreme.

Također, tokom posjete, direktor je istakao i značaj saradnje Uprave društva sa rukovodiocima poslovnih a samim time i radnih jedinica, te pohvalio dosadašnju izuzetnu saradnju sa rukovodstvom poslovne jedinice “Šumarija Zavidovići” kao i rezultate ostvarene u prethodnoj godini.