Visoko

 

"ŠUMARIJA VISOKO"

Adresa: Ul.Branilaca Bosne 50, 71 300 Visoko

Tel: 032/734-789

Fax:  032/738-372

E-mail: visoko@spdzdk.ba

Rukovodilac PJ Vranac Ragib, dipl.ing.šum., GSM +38761600017

 

PJ "Šumarija Visoko" gazduje na dijelu Gornjebosanskog ŠGP na površini od 10.353 ,00 ha. Na ovom ŠGP preovladavaju šume lišćara (bukva,hrast i ostali lišćari) i manjim dijelom šume četinara (b.bor, c.bor i smrča).

Po kategoriji šuma na visoke produktivne šume otpada 2.016 ha, na visoke degradirane šume 331 ha, na izdanačke šume 5.155 ha na šumske kulture 1.351 ha i na goleti sposobne za pošumljavanje i neproduktivne površine 1.174 ha.ŠGP čine četiri gospodarske jedinice i to : Kondžilo, Donja Lepenica, Donja Trstionica, Goruša i Donja Stavnja i rasprostranjeno je uglavnom na području Općine Visoko i manjim dijelom na području Općine Kakanj.

PJ u Visokom ima 13 zaposlenih od kojih je većina šumarske struke.