Olovo

"ŠUMARIJA OLOVO"

Adresa : Bosanska bb, 71 340 Olovo

Tel: 032/828-160

Fax: 032/828-360

E-mail olovo@spdzdk.ba

Rukovodilac PJ Kopić Enez, dipl.ing.šum., GSM +387603196730

 

U centru Olova, na obalama rijeka Stupčanice, Bioštice i Krivaje, smještena je PJ "Šumarija Olovo", jedna od najvećih Šumarija u sastavu JP "ŠPD ZDK "d.o.o Zavidovići.

ŠPP „Olovsko“ sa površinom gazdovanja od 31.384,00 ha prostire se na području tri Općine: Olovo, Vareš i Kakanj.Visokim šumama je prekriveno 29.586,00 ha (šume jele, smrče i bukve, bijelog i crnog bora) od ukupne površine gazdovanja, dok ostatak od 1.798,00 čine šumske kulture, izdanačke šume, neproduktivne površine i goleti. Najveći vrh je Zečiji rat (1273 m.N .V)

Šumarija Olovo broji 228 stalno uposlenih, te oko 100 privremeno uposlenih radnika, raspoređenih u Radne jedinice Olovo, Solun, Duboštica, Građenje i održavanje sa Upravom. Na našem području su smješteni i šumski rasadnici “Glog” i “Ajdinovići” sa uređenim šumarskim kućama.

Uz iskorištavanje šuma, izgradnju i održavanje šumskih komunikacija, značajno mjesto zauzimaju uzgojni radovi. Raznolikost biljnih i životinjskih vrsta naših šuma i riječnih tokova, kao i uređena izletišta Zeleni Vir i Kamenica, privlače sve veći broj ljubitelja prirode.

Nekoliko termalnih izvora uz sami tok rijeke Krivaje, od Olova do Čuništa predstavljaju posebno primamljivu turističku ponudu.