Pravilnik poslovanja

 

Pravilnici o poslovanju su aktuelni i raspoređeni u pojedinačne kategorije. Dokumente možete preuzeti sa linkova ispod ovog teksta u PDF formtu.

Zakon o šumama ZDK

Odluka o načinu prodaje ŠDS porijeklom iz državnih šuma na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine

Pravilnik o licitaciji (PDF)

Pravilnik o radu (PDF)

Pravilnik o izmjenama i dopunama licitacija (PDF)

Pravilnik o javnim nabavkama (PDF)

Pravilnik o katasrtu šuma (PDF).

Pravilnik o načinu i obliku vođenja knjiga i registra evidencija (PDF).

Pravilnik  o načinu obilježavanja granica državnih šuma i šumskog zemljišta, o vrsti i postavljanju graničnih znakova (PDF).

Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (PDF).

Pravilnik o načinu žigosanja, obrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (PDF).

Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načinu njihovog provođenja (PDF).

Pravilnik o procedurama i vremenskim ograničenjima za prodaju šume, pravu prvenstva kupovine i uvjetima za zamjenu šume (PDF).

Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (PDF).

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu (PDF).

Uputstvo o načinu, obliku i sadržaju obrasca za prijavu sječe (PDF).

Pravilnik o radu (prećišćeni tekst), od 01.10.2019. godine.

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o radu (Novi prećišćeni tekst), od 08.05.2023. godine.