Zavidovici

 

 

"ŠUMARIJA ZAVIDOVIĆI"

Adresa: Alije Izetbegovića br.25, 72 220 Zavidovići

Tel: 032/877-309; 032/877-838;

Fax: 032/877-303

E-mail: zavidovici@spdzdk.ba

Rukovodilac PJ : Džinić Hamdo, dipl.ing.šum.,  GSM +387603196736

 

Šumarija gazduje na dijelu ŠPP „Krivajsko“ ( GJ „ Gostović“, „ Donja Krivaja“, „Krivaja Zavidovići“ , „Jablanica“ i dio GJ „Liješnica“) sa površinom od 44.761 ha koja se prostire na području tri Općine: Zavidovići, Olovo i Žepče.  Sjedište Šumarije Zavidovići se nalazi u upravnoj zgradi JP“ŠPD ZDK“ u Zavidovićima.

Visokim šumama je prekriveno 36.749 ha, izdanačkim šumama 2.210 ha i kulturama 3.957 ha od ukupne površine gazdovanja, dok ostatak od 1.846 ha otpada na neproduktivne površine i goleti. Značajan dio navedene površine od 10.872 ha se vodi kao miniran što značajno utiče na normalno gazdovanje šumama. Prostor na kome gazduje šumarija proteže se kompletnim tokom rijeke Gostović kao i donjim tokom rijeke Krivaje do njihovog ušća u rijeku Bosnu u Zavidovićima. Značajni planinski masivi kojim je omeđen ovaj prostor su masiv Konjuh panine na sjeveroistoku, masiv Ravan i Greben planine na jugu kao i južni obronci panine Ozren na sjeveru. Najviši vrhovi na ovom području su Konjuh (1326 m ), Tvrtkovac (1305 m), te Tajan (1.279 m).

U okviru područja na kome gazduje šumarija je izdvojen i park prirode „Tajan“ čija je površina u ovom dijelu 4.000 ha.

Područje u geološkom pogledu najvećim dijelom zahvata dio centralne bosanske ofiolitske zone gdje su uglavnom zastupljene ultrabazične i bazične magmatske stijene sa karakterističnom orografijom i zemljištima. Značajan je i krečnjački masiv Ravte planine koji zahvata područje parka prirode „Tajan“ sa izraženim krečnjačkim fenomenima vrtačama, pećinama, kao i strmim kanjonom u gornjem toku rječice Mašice.

Šumarija Zavidovići broji 150 uposlenih, raspoređenih u Radne jedinice Kamenica,Vozuća i Građenje i održavanje sa Upravom šumarije.

Uz iskorištavanje šuma, izgradnju i održavanje šumskih komunikacija, poseban značaj zauzimaju uzgojni radovi .