Vares

 

 "ŠUMARIJA VAREŠ"

Adresa: Ljepovići bb, 71 330 Vareš

E-mail: vares@spdzdk.ba

Tel: (032) 843-004, 849-210, 843-070

Fax: 032/843-008

Rukovodilac PJ Brkić Fahrudin, MR šum., GSM +387603196731

 

U centralnom dijelu Bosne i Hercegovine nalazi se grad Vareš, a nadomak Vareša na udaljenosti od 1,5 km prema planini Zvijezdi , tačnije u naselju Ljepovići smještena je upravna zgrada PJ“Šumarije Vareš".

PJ“Šumarija Vareš" gazduje šumama na ŠGP „Gornjebosansko“, i to na površini od 19.595,80 ha.

Od ukupne površine šuma u kategoriji visokih šuma se nalazi 15.768,10 ha ili 80,47 %, izdanačkih šuma 2.183,50 ha ili 11,14 %, u kategoriji goleti se nalazi 1.644,20 ha ili 8,39 %. Minirana površina zauzima 898,05 ha ili 4,59 % od ukupne površine, i to u svim kategorijama šuma.

Poslovna jedinica „Šumarija Vareš" gazduje na području općina Vareš i Breza, u okviru 6 Gospodarskih jedinica: Gornja Stavnja, Donja Stavnja, Gornja Misoča, Donja Misoča, Gornja Trstionica Bukovica i Donja Trstionica Goruša. Na području gazdovanja PJ“Šumarija Vareš" zastupljenost vrsta drveta je slijedeća:

Četinari…….oko 80 % sa vrstama drveća jela, smrča, bijeli bor.

Lišćari………oko 20 % sa vrstama drveća bukva, grab, hrast.

Najveći vrhovi su planina Perun sa nadmorskom visinom od 1.472 m i planina Zvijezda sa nadmorskom visinom od 1.349 m. Rijeke Stavnja,Bukovica i Misoča čine slivno područje na ŠPP“Gornjebosansko“, a sve se ulivaju u rijeku Bosnu.