Uprava

 UPRAVA PREDUZEĆA

Upravu preduzeća čine Direktor i tri izvršna direktora:

-  Direktor: Jasmin Devedžić dipl. pravnik

-  Izvršni diektor za tehničke poslove:  Smail Đonlagić dipl.ing šum.

-  Izvršni direktor za ekonomsko - komercijalne  i finansijske poslove : Anto Perković, Mr.menadžmenta

-  Izvršni direktor za pravne poslove :  Čamdžić Mesud dipl.pravnik