Uprava

 UPRAVA PREDUZEĆA

Upravu preduzeća čine Direktor i tri izvršna direktora:

-  v.d. Direktor: Hasić Hasan, dipl. oec

-  v.d. Izvršni diektor za tehničke poslove:  mr.šum.Helja Admir, 

-  v.d. Izvršni direktor za ekonomsko - komercijalne  i finansijske poslove : Zukić Dželil, dipl.oec,

-  v.d. Izvršni direktor za pravne poslove :  Čamdžić Mesud, dipl.pravnik