Lovstvo

Lovište „Kamenica“

 

Prvo formiranje lovišta na ovom području datira od 1931. godine, kada je donesen Zakon o lovu koji je principijelno odredio zakupni sistem.U to vrijeme formiran je rezervat za za divljač na području Čauševca,Djedovog brda, Lisina, Ravnog laza,Tajana i Vresina kose koji je obuhvatao oko 7000 ha površine.

Odlukom Izvršnog vijeća SR BiH , 01.01 1962 godine osnovano je lovno gazdinstvo „Sarajevo“, te se osniva sedam uzornih lovišta kojima upravlja navedeno gazdinstvo.Od 01.01 1972 godine lovište „Kamenica“ (tada se zvalo lovište „Gostović“) na gazdovanje preuzima tadašnje „Šumarstvo“ i osniva radnu jedinicu lovište „Kamenica“.

Lovište „Kamenica“ je u današnjim granicama formirano još 1974 godine, a Preduzeće je gazdovalo ovim lovištem na osnovu Ugovora o predaji lovišta na korištenje od strane Općine Zavidovići iz 1982 godine.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona na sjednici održanoj 04.06. 2009 godine formira Privredno lovište „Kamenica“ u istim ranijim granicama a lovištem gazduje

JP „ŠPD-ZDK“d.o.o Zavidovići.

 

–Osnovne karakteristike lovišta

 

Lovište se nalazi na području Općine Zavidovići.

Površina ovog brdskog lovišta iznosi 14.719 ha, od toga je lovno produktivna površina 13.167 ha a lovno neproduktivna površina zauzima 1.552 ha.

Lovište ima sedam lovno- tehničkih objekata, odnosno sedam visokih čeka za osmatranje i lov divljači i to na lokalitetima Tajašnica, Popovača,Trnjačak,Lužnica, Lemešak, Bogatina luka i Rujnica.

Od lovno- uzgojnih objekata su izgrađeni koš za kukuruz, osam hranilišta za divljač i četrdeset solila.

U lovištu obitava sljedeća divljač: srneća divljač,medvjed, divlja svinja , veliki tetrijeb ,vuk lisica i kuna.

Brojno stanje srneće divljači i medvjeda je manje od kapaciteta lovišta zbog čega se ne planira redovan odstel ove divljači sve do postizanja punog kapaciteta lovišta.Ukoliko se ukaže potreba za uzgojnim ili sanitarnim odstrelom ove divljači , isti se i realizuje.Za divlju svinju je postignut kapacitet u lovištu i odstrel se planira.

Lovištem se gazduje provođenjem odredbi Lovno –privredne osnove sa rokom važenja od 2004 do 2013 godine., a po odobrenim planovima za svaku lovnu godinu od strane Ministarstva za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo Ze-do kantona.

Ovo lovište je bilo poznato u Evropi po brojnosti i kvalitetu divljači i uređenosti lovišta u kojem su lovili mnogi strani i domaći lovci i odstrelili veliki broj divljači sa kvalitetnim lovačkim trofejima.

U toku svog dugogodišnjeg postojanja ovo lovište je dalo sedam trofeja medvjeda ocjenjenih zlatnom medaljom i dva srebrnom medaljom.