FSC Certificiranje

Download - Preuzmi
[Izjava o predanosti]

 

Download - Preuzmi
[Odluka o usvajanju misije preduzeća] 

 

Download - Preuzmi
[Lista zakonskih, podzakonskih i normativnih akata iz oblasti šumarstva koji se koriste u JP"ŠPD ZDK"d.o.o. Zavidovići] 

 

Download - Preuzmi
[Lista Međunarodnih ugovora, protokola i konvencija kojima je BIH pristupila ili izvršila ratifikaciju] 

 

Download - Preuzmi
[Plan sječa u 2023.godinu za ŠGP"Gornjebosansko"] 

 

Download - Preuzmi
[Plan sječa u 2023.god. za ŠGP"Krivajsko"] 

 

Download - Preuzmi
[Plan sječa u 2023.god. za ŠGP"Olovsko"] 

 

Download - Preuzmi
[Plan sječa u 2023. god. za ŠGP"Kakanjsko"]

 

Download - Preuzmi
[Plan sječa u 2023. god. za ŠGP"Natron - Usorsko - Ukrinsko"]

 

Download - Preuzmi
[Plan monitoringa za 2022. godinu] 

 

Download - Preuzmi
[Vodič za primjenu Uredbe o drvetu Evropske Unije]