Kakanj

"ŠUMARIJA KAKANJ"

Adresa: Zeničkog partizanskog odreda br.62, 72 240 Kakanj

Tel: 032/554-540

Fax: 032/554-605

E-mail: kakanj@spdzdk.ba

Rukovodilac PJ Čaluk Ensar, dipl.ing.šum., GSM +387603196732

 

Poslovna jedinica "Šumarija Kakanj", smještena je u užem dijelu grada Kaknja. Gazduje na površini od cca 19.182 ha. Prostire se najvećim dijelom na kakanjskoj opštini, te manjim dijelom na opštinama Vareš, Zenica i Visoko.

Šume u ovom području nalaze se u pojasu od 450 – 1.400 m.n.v. Najvažniji riječni tokovi su Ribnica, Zgošća i Trstionica sa mnogobrojnim pritokama.

Na našem području nalazi se i prašuma „Trstionica“ koja spada u kategoriju zaštićenog prašumskog područja i pored turističkog ima i veliki značaj sa šumarskog aspekta.

Na vododjelnici sa Krivajskim područjem, na sjeveru Kakanjskog područja nalazi se vikend naselje »Ponijeri« , na visini od 1.100 m.n.v., pogodno kako za zimski sport, tako i za ljetnji turizam. Vikend naselje »Ponijeri« sastavni je dio parka prirode »Tajan«.

Šumarija Kakanj ima uposlenih 82 radnika.