O preduzeću

Javno preduzeće " Šumsko – privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona" d.o.o Zavidovići, ( JP„ŠPD-ZDK“d.o.o Zavidovići ) osnovano je Odlukom Skupštine ZE – DO kantona 29.10.2003. godine na osnovu odredbi Zakona o šumama koji je donio Parlament Federacije BiH u maju 2002 god.

JP “ŠPD ZDK” d.o.o Zavidovići, nastalo je spajanjem svih preduzeća šumarstava, odnosno dijelova preduzeća koja su se bavila poslovima gospodarenja šumama na Zeničko-dobojskom kantonu.

Ovo preduzeće gospodari državnim šumama i šumskim zemljištem na cijeloj teritoriji kantona od 01. januara 2006 god.

Društvo je formirano kao složena organizaciona forma sa osnovnom strukturom kako slijedi: 

 

UPRAVA DRUŠTVA

 • kabinet diektora
 • tehnički poslovi
 • ekonomsko-komercijalni i finansijski poslovi
 • pravni poslovi

 

POSLOVNE JEDINICE ŠUMARIJE:

 • Olovo
 • Vareš
 • Visoko
 • Kakanj
 • Zenica
 • Žepče
 • Zavidovići
 • Maglaj
 • Tešanj
 • Poslovna jedinica Spomenik prirode “Tajan ” Zavidovići 

 

Pravni subjektivitet zadržan je na nivou jedinstvenog privrednog subjekta pod nazivom JP„ŠPD ZDK“d.o.o Zavidovići, dok poslovne jedinice koje su u sastavu preduzeća nemaju status pravnog lica i ne mogu samostalno nastupati u pravnom prometu sa trećim licima.

Društvo ima pravnu internu regulativu ( Statut, Etički kodeks, pravilnike… ), a zastupa ga i predstavlja Direktor društva kao odgovorna osoba. Rad Uprave nadzire i kontroliše Nadzorni odbor, a Skupština društva donosi temeljne odluke određene Statutom društva.

Upravu Šumsko – privrednog društva čine :

 • Generalni direktor
 • Izvršni direktor za tehničke poslove
 • Izvršni direktor za ekonomsko-komercijalne i finansijske poslove i
 • Izvršni direktor za pravne poslove

 

JP “ ŠPD ZDK ” d.o.o Zavidovići je društvo u vlasništvu države čiji je osnivač Zeničko-dobojski kanton sa sjedištem Uprave Društva u Zavidovićima i deset poslovnih jedinica – Šumarija, u devet općina ZE-DO kantona.

Osnovna zadaća JP „ŠPD ZDK“ d.o.o Zavidovići je efikasnije gospodarenje šumama i šumskim zemljištem na području Zeničko-dobojskog kantona.

Gazdujemo prirodnim resursima na površini od 182.389,20 ha, na dvanaest općina putem deset Poslovnih jedinica.

Preduzeće trenutno upošljava 946 radnika .

Od ukupne površine šuma i šumskog zemljišta na visoke šume sa prirodnom obnovom otpada 69,12%, izdanačke šume 15,22%, šumske kulture i plantaže zauzimaju 9,18 %površine, a goleti šibljaci i ostale neproduktivne površine 6,48%.

Pod minama se nalazi 21.946,40 ha površine.

Šume namjenjene za izletišta, odmor, rekreaciju i zaštitne šume (čl.39 i čl.40 Zakona o šumama FBiH) zauzimaju 4.734,6 ha.

Krajem 2007. godine Vlada Zeničko-dobojskog kantona je proglasila i Spomenik prirode „Tajan“. Ukupna površina Spomenika prirode „Tajan“ iznosi 4.948,35 ha od čega 4.038,35 ha pripada općini Zavidovići, a 910,00 ha općini Kakanj.

Osnovne vrijednosti zaštićenog područja Spomenik prirode „Tajan“ su kanjoni, speleološki objekti, jezero na Mašici i Mašićka stijena, kameni mostovi sa pećinama, paleontološki i arheološki lokaliteti, šume i geološke raznolikosti, fauna i endemske biljke. Jedna od endemskih biljaka je i Euphorbia gregersenii (Gregersenijeva mlječika) koja raste samo na ovom području a ime je dobila po bivšem vlasniku pilane u Zavidovićima.

Gazdujemo na 5 Šumskoprivrednih – Šumskogospodarskih područja (ŠPP/ŠGP).

 • ŠPP “Gornjebosansko“
 • ŠPP “Olovsko“
 • ŠPP “Krivajsko“
 • ŠPP “Kakanjsko“
 • ŠPP “Natron-Usorsko-Ukrinsko“ 

 

FSC certifikat preduzeće posjeduje za sva područja gospodarenja i u 2023. godini je izvršen proces recertifikacije, nakon čega isti važi do 2028. godine. 

Drvna zaliha u visokim šumama sa prirodnom obnovom iznosi 224,30 m3/ha, prirast 6,10 m3/ha a dozvoljeni obim sječa je 481.000 m3godišnje. Bitno je naglasiti da se u odnosu na protekli period , kada se na području ZE-DO kantona godišnje sjeklo cca 700.000 m3 , sada godišnje siječe cca 400.000 m3. Znači, obim sječa se smanjio skoro za 50%. Godišnju proizvodnju realizujemo 50% u vlastitoj režiji a 50% putem ugovarača.

Gustina kamionskih puteva iznosi 14,51 km/1000ha.

 

Naši proizvodi su :

 • Drvo – nudimo sve vrste sortimenata kako četinarskih tako i lišćarskih vrsta koje rastu na našem području.
 • Sadni materijal – nudimo sadnice autohtonih vrsta drveća
 • Lov– nudimo lov i lovni turizam svim zainteresovanim pojedincima i organizacijama kako domaćim tako i inozemnim.
 • Zaštita prirode – brinemo se o zaštiti i održavanju prirodnih ekosistema kako u šumi tako i izvan nje.
 • Naša ideja vodilja - Učimo od šume: Stabilnost, potrajnost , rast i razvoj
 • Naš moto,
  Čovjeku i prirodi uvjek biti na raspolaganju.
 • Naši partneri
  Različiti i zahtjevni kao i naši zadaci
 • Naši kupci i liferanti
  Stoje u centru naše pažnje.
 • Naši procesi
  Napredak kroz inovaciju
 • Naša prepoznatljivost
  Potrajnost korištenja resursa.

 

Vizija

Vizija preduzeća je da bude sinonim za preduzeće koje stalno teži ispunjavanju zahtjeva svih zainteresovanih strana uz poštivanje principa trajnosti i održivog gospodarenja te očuvanje opštekorisnih funkcija, uvažavajući tradicionalne segmente poslovanja ali i korištenje prednosti koje nosi modernizacija, nastojeći da se kroz takav pristup podigne svijest građana o šumama kao nacionalnom bogatstvu i dobru od opšte društvenog interesa Bosne i Hercegovine.

 

Misija 

Misija preduzeća je stručno i kvalitetno gospodarenje državnim šumama uz obavezu uzgoja, zaštite i unapređenja šuma kao i svih opštekorisnih funkcija šuma po principima trajnosti i održivosti u skladu sa Zakonom o šumama.

Ostvarivanjem pozitivnih finansijskih rezultata obezbijediti uslove i mogućnosti kvalitetnog odgovora zahtjevima i potrebama svih zainteresivanih strana: države, kantona, lokalnih zajednica, vlastitih uposlenika i najšire javnosti.

 

Strateški ciljevi

Gospodarenje šumama na održiv i trajan način, povećavajući doprinos nacionalnom bogatstvu korištenjem te sveobuhvatnom zaštitom šumskih resursa i bioraznolikosti kako bi udovoljili potrebama i težnjama sadašnjih i budućh generacija,

Zaštita i razvoj šumskih ekosistema,

Unapređenje opštekorisnih funkcija šuma,
Podizanje novih šuma na državnom zemljištu i pružanje stručne pomoći za pošumljavanje privatnog zemljišta,
Upravljanje zaštićenim područjima i dobrima,
Očuvanje šumskih resursa kroz primjenu ekološki, ekonomski i ergonomski prihvatljivih tehnologija i uz korištenje nedrvnih proizvoda, 
Uključivanje potencijala šumskih ekoloških sistema u turističke razvojne planove i osnove gospodarenja šumama i razvijanje tržišta za šumske turističke atrakcije,
Primjenom savremenih tehnoloških rješenja i ulaganjem u razvoj osigurati što bolje finansijske efekte gospodarenja šumama,
Obezbijediti kontinuirano snabdijevanje i isporuku kvalitetnog drveta za potrebe stanovništva i privrede,
Stalna edukacija i motivacija zaposlenih da postižu potrebnu kompetentnost i savjesnost o važnosti odnosa prema kupcima, prema kvalitetu i prema okolini,
Certificiranje šuma na nivou svih organizacijskih jedinica te usklađenost poslovanja sa FSC standardima s ciljem održivog gospodarenja šumama i šumskim zemljištem,
Izgradnja partnerskog odnosa sa svim interesnim skupinama od vlasnika, nadležnih ministarstava, zaposlenika, kupaca, dobavljača, lokalnih zajednica i šire društvene zajednice,
Razvoj i unapređenje ruralnh područja.