Novosti

14Jun

Javni konkurs za izbor članova Odbora za reviziju JP"ŠPD ZDK"d.o.o. Zavidovići

Na osnovu člana 8. stav 1. tačka d) u vezi sa članom 26. Zakona o javnim preduzećima u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 8/05, 81/09, 22/09 i 109/12), člana 271. stav 3. u vezi sa članom 303. Zakona o privrednim društvima FBiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 81/15 i 75/21) , člana 18. stav 1. tačka f) u vezi sa članom 23. stav 1. do 3. Statuta Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona „ d.o.o. Zavidovići („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 12/17), člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ( „Službene novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 3. i člana 9. Odluke o utvrđivanju Standarda i kriterija Vlade Zeničko-dobojskog kantona za imenovanja/nominiranja na upražnjenu poziciju u reguliranim tijelima Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 4/15, 7/15, 11/16, 5/23 i 10/23), Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići broj: 02/02-1-115-E/24  od 31.05.2024.godine, Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, raspisuje:

J A V N I    K O N K U R S

ZA IZBOR ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU JAVNOG PREDUZEĆA “ŠUMSKO-PRIVREDNO DRUŠTVO ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA” D.O.O. ZAVIDOVIĆI

Raspisuje se javni konkurs za izbor članova (predsjednik i dva člana) Odbora za reviziju Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići, od kojih najmanje jedan član Odbora za reviziju mora posjedovati certifikat ovlaštenog revizora.

OPIS POZICIJE 

Dužnosti Odbora za reviziju su:  imenovanje vanjskog revizora, imenovanje direktora Odjela za internu reviziju na osnovu javnog konkursa za izbor tehnički najbolje kvalifikovanog kandidata, ukoliko Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine nije upoznao Društvo sa svojom namjerom da izvrši imenovanje u roku od 30 dana od dana kada je generalni revizor obaviješten u skladu sa članom 27. stav 5. Zakona o javnim preduzećima, razmotriti godišnju strategiju rizika i plan revizije u kojima su prikazane pojedinosti u pogledu rizičnih područja i revizija koje će se izvršiti, te osigurati da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovarajući način korigovana, razmotriti navedenu strategiju rizika i plan revizije i postići sporazum sa generalnim revizorom po pitanju obrade, isključivo u slučaju kada je generalni revizor imenovao direktora odjela za internu reviziju javnog preduzeća,osigurati da Odjel za internu reviziju izvrši svoj posao u skladu sa planom revizije,osigurati da interne kontrole u javnom preduzeću budu adekvatne i da funkcioniraju kako je predviđeno, podnositi Nadzornom odboru sažete mjesečne izvještaje o svojim sastancima svakog mjeseca,konsultovati se sa generalnim revizorom u pogledu nezavisne revizorske organizacije ili strukovne stručne grupe koja vrši stručno unutrašnje strukovno ocjenjivanje Odjela za internu reviziju svake dvije do tri godine,osigurati da Odjel za internu reviziju obavlja svoje obaveze u skladu sa međunarodnim revizijskim standardima,izvršiti reviziju polugodišnjeg i godišnjeg obračuna i istovremeno kontrolu usklađenosti poslovanja Društva i funkcioniranja organa Društva sa Zakonom o privrednim društvima, drugim relevantnim propisima i osnovnim principima  korporativnog upravljanja i o tome dostaviti izvještaj Skupštini i Nadzornom odboru najkasnije osam dana po okončanju revizije.

MANDAT I NAKNADA ZA RAD

Imenovanje članova Odbora za reviziju se vrši na period od 4 godine od dana imenovanja.

Imenovanje članova Odbora za reviziju vrši Skupština Društva na osnovu izbora i prijedloga Nadzornog odbora nakon provedenog javnog konkursa.

Članovi Odbora za reviziju imaju pravo na naknadu za rad koju utvrđuje Skupština Društva posebnom odlukom. Naknada za rad, prava i obaveze članova Odbora za reviziju urediće se ugovorom koji se sa imenovanim članovima zaključuje na osnovu odluke Skupštine Društva.

Svi kandidati koji apliciraju na javni konkurs moraju ispunjavati opće i posebne uslove.

Opći uslovi:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

4. da se na kandidata ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

5. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine “broj: 12/03, 34/03 i 65/13),

6. da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine “broj: 70/08),

7. da nema privatni i/ili finansijski interes u Društvu,

8. da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost člana Odbora za reviziju za koju se kandiduje, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,

9. da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja aktivnosti, 3 (tri) godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri za poziciju za koju se kandiduje.

Posebni uslovi:

1. visoka stručna sprema,VII stepen stručne spreme /završeno visoko obrazovanje prvog ( najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja- ekonomski, pravni ili tehnički fakultet

2. najmanje jedan član Odbora za reviziju mora biti iz redova ovlaštenih revizora

3. najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme

4. da nije član nadzornog odbora i uprave, zaposlen niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u Društvu, izuzev naknade za rad po osnovu funkcije člana Odbora za reviziju

5. da posjeduje stručno znanje iz oblasti rada i organizacije privrednih društva i/ili institucija,

6. komunikacijske i organizatorske sposobnosti,

7. sposobnost tumačenja ekonomskih i pravnih analiza i propisa

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na javni konkurs, koja treba sadržavati kraću biografiju, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu , kandidati su dužni priložiti original ili ovjerene kopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova javnog konkursa , i to :

1. Uvjerenje o državljanstvu ili CIPS potvrda (ne starije od 6 mjeseci),

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Univerzitetska/fakultetska diploma,

4. Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu nakon sticanja visoke stručne spreme u trajanju najmanje 5 godina,

5. Dokaz o posjedovanju certifikata ovlaštenog revizora ukoliko kandidat isti posjeduje (najmanje jedan član Odbora za reviziju je obavezan posjedovati certifikat o čemu će se voditi računa prilikom izbora kandidata),

6. Ovjerena izjava da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

7. Ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

8. Ovjerena izjava da ne vrši funkciju u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 12/03, 34/03 i 65/13),

9. Ovjerena izjava da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine “broj: 70/08),

10. Ovjerena izjava da nije član nadzornog odbora, uprave, zaposlenik Društva i da nema privatni i/ili finansijski interes u Društvu izuzev naknade koju će primati za obavljanje funkcije člana Odbora za reviziju za koju se kandiduje,

11. Uvjerenje da kandidatu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja aktivnosti 3 (tri) godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj mjeri izdato od nadležnog Općinskog suda prema mjestu prebivališta kandidata. 

NAPOMENA

Dokaz od nadležnog MUP-a da kandidat nije osuđivan za krivično djelo - uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 8. općih uslova (ne starije od 3 mjeseca od dana objave konkursa), dužni su dostaviti kandidati koji budu predloženi za konačno imenovanje. 

U postupku izbora kandidata osiguraće se da najmanje jedan kandidat posjeduje certifikat ovlaštenog revizora.

Kandidati koji ispunjavaju uslove propisane Javnim konkursom bit će stavljeni na listu sa užim izborom i pozvani na intervju pred Nadzorni odbor Društva. 

Prije održavanja intervjua kandidati će biti pozvani da daju podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu zatražiti dodatne preporuke i informacije o njihovom dosadašnjem radu i dužni su popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje ili mogućnost koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja. 

Prilikom procjene posebnih uvjeta, kriteriji navedeni pod tačkama e) do g) izraziće se u bodovima od 1-5. Pri ocjenjivanju ovih posebnih uslova uzet će se u obzir : znanje i razumijevanje poslovnih izvještaja, poznavanje privrednog zakonodavstva, sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa privrednog društva, inicijativnost i neovisnost u radu i donošenju odluka.

Kandidati koje nakon intervjua većinom glasova izabere Nadzorni odbor Društva, bit će predloženi Skupštini Društva za imenovanje i smatraće se da su najuspješnije prošli otvorenu konkurenciju. 

U slučaju kada postoje dokazi da u postupku provođenja procedure Javnog konkursa nisu ispoštovani principi ili postupci utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH,  zainteresovana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje u skladu sa odredbama ovog zakona.

Lični podaci o podnosiocima prijava na javni konkurs su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 47/06, 76/11 i 89/11).

Tekst javnog konkursa će biti objavljen na web stranici Društva (www.spdzdk.ba) i web stranici Zeničko-dobojskog kantona  ( www.zdk.ba) , u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine i dnevnom listu “Dnevni avaz”. Tekst javnog konkursa će se dostaviti i Savezu računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije BiH i Revizorskoj komori FBiH kao profesionalnim tijelima po Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH, u svrhu osiguranja veće dostupnosti i informisanja o raspisivanju javnog konkursa kandidatima sa certifikatom ovlaštenog revizora. 

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti lično na protokol preduzeća ili poštom preporučeno na adresu:

        JAVNO PREDUZEĆE “ŠUMSKO-PRIVREDNO DRUŠTVO

ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA „d.o.o. ZAVIDOVIĆI

Ulica Alije Izetbegovića broj 25.

72220 Zavidovići

sa naznakom:

“Prijava na javni konkurs za članove Odbora za reviziju Društva”

  – NE OTVARATI-

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana zadnjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Integralni tekst javnog konkursa možete preuzeti ovdje.