Tesanj

 

"ŠUMARIJA TEŠANJ"

Adresa: Mekiš bb, 74 260 Tešanj

Tel: 032/650-070

Fax: 032/656-580

E-mail: tesanj@spdzdk.ba

Rukovodilac PJ Krdžalić Fehro, dipl.ing.šum., GSM +38761797840

 

PJ "Šumarija Tešanj" je smještena u naselju Mekiš koje je od centra grada udaljeno 3 km i nalazi se na putu koji Tešanj preko Crnog Vrha povezuje sa Novim Šeherom.

Gazdujemo na površini od 7.324,00 ha u sklopu ŠGP „ Natron-Usorsko-Ukrinsko“i na dvije Gospodarske jedinice,“Tešanjka“ i „Donja Velika Usora II“.Šumarija Tešanj gazduje na površini koja obuhvata četiri Općine:Tešanj, Doboj-jug,Usora i Zenica. Kod nas dominiraju lišćarske šume bukve,hrasta te plemenitih i ostalih lišćara.Visoke šume zauzimaju površinu od 5.455 ha,dok ostalu površinu od 1.869 ha čine šumske kulture,izdanačke šume,neproduktivne šume i goleti.Znatan dio od ovih površina je miniran (1.960 ha.)

Najviši vrh u Gospodarskoj jedinici „Donja Velika Usora II“ je Mahnjača (1359m) a u Gospodarskoj jedinici Tešanjka je Crni Vrh (733m).Značajniji riječni tokovi koji se nalaze na ovom području su Jasenica,Jezeračka rijeka,Blatnica, Usora i Tešanjka a ovdje se nalaze i poznata izvorišta mineralnih voda.(Tešanjski kiseljak,Oaza,Princes,Celvik itd)

Šumarija Tešanj ima zaposlenih 14 radnika, svi su šumarske struke a od toga dva dipl.ing.šum. i 12 šumarskih tehničara.