JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

23Aug

Odluke o izboru napovoljnijih ponuđača u postupku nabavke radova na izgradnji mostova, br. 76/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 05.09.2022.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 16.08.2022. godine, donose se slijedeće

O D L U K E

o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku nabavke radova na izgradnji mostova, br. 76/22

Na osnovu javnog  poziva o nabavci broj: 76/22 – Otvoreni postupak za nabavku radova na izgradnji mostova u PJ"Šumarija Žepče", PJ"Šumarija Zavidovići" i PJ"Šumarija Tešanj" za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da su na navedeni javni poziv, prispjele dvije blagovremene ponude i to od ponuđača “POROBIĆ”d.o.o. Zavidovići i “IKAN”d.o.o. Zavidovići.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da su ponuđači dostavili ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjavaju zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da su pristigle ponude formalno - pravno ispravne.

Nadalje, Komisija je konstatovala da je najpovoljniju ponudu za lotove – 1, 3 i 4, dostavio ponuđač “POROBIĆ”d.o.o. Zavidovići, a najpovoljniju ponudu za lot – 2, dostavio je ponuđač “IKAN”d.o.o. Zavidovići.   

Odluke možete preuzeti ovdje. 

Protiv ovih Odluka, može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.