JAVNI POZIVI

23May

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na izgradnji mostova Mala rijeka PJ"Šumarija Žepče", br.10/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 30.05.2022.

Na osnovu članova 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku  o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 12.05.2022. godine, donosi se 

O D L U K A 

o poništenju postupka javne nabavke

(Izgradnja mostova Mala Rijeka PJ”Šumarija Žepče”, br.10/22)

Na osnovu  poziva o nabavci broj 10/22 – Otvoreni postupak za nabavku radova na izgradnji mostova Mala Rijeka PJ”Šumarija Žepče”, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda. Komisija za javne nabavke, u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala je da su na javni poziv pristigle dvije blagovremene ponude i to od ponuđača “IKAN”d.o.o. Zavidovići i “POROBIĆ”d.o.o. Zavidovići.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da su ponuđači dostavili ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjavaju zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da su pristigle ponude formalno - pravno ispravne.

Nakon što je najpovoljniji ponuđač dostavio izjavu o odustajanju od ponude zbog promjena cijena građevinskog materijala na tržištu, a imajući u vidu da ponuda drugorangiranog ponuđača znatno prelazi procijenjenu vrijednost ponude, donesena je oduka o poništenju postupka javne nabavke.

Odluku možete preuzeti ovdje.                            

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke.