JAVNI POZIVI

13May

Javni poziv za nabavku goriva, br.41/22


DATUM ZAVRŠETKA: 30.05.2022.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-1-1-40-3-63/22 – Javni poziv za nabavku goriva, br. 41/22, otvoreni postupak po kriteriju najniže cijene, sa podjelom na lotove.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma  je 397.119,94 KM bez PDV-a.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 25.05.2022. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 30.05.2022. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka goriva, Ponuda u postupku br. 41/22 – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 30.05.2022. godine u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Elvira Zvekić – Avdić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.