JAVNI POZIVI

28Apr

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga izrade elaborata za vodnu saglasnost zaštitnih zona, br.30/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 09.05.2022.

Na osnovu člana 70. i člana 89. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 26.04.2022. godine, donosi se slijedeća

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga izrade elaborata za vodnu saglasnost zaštitnih zona, br. 30/22

Na osnovu  poziva o nabavci broj: 30/22 – Otvoreni postupak za nabavku usluga izrade elaborate za vodnu saglasnost zaštitnih zona, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da je na navedeni javni poziv prispjelo pet blagovremenih ponuda i to od ponuđača “TQM”d.o.o. Lukavac, “RADIS”d.o.o. Istočno Sarajevo, “ZAVOD ZA VODOPRIVREDU” d.d. Sarajevo, “CPK”d.o.o. Banja Luka i “SMAJIĆ INŽINJERING” d.o.o. Goražde.  

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da su ponuđači dostavili ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjavaju zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da su pristigle ponude formalno - pravno ispravne.

Najpovoljniju ponudu, prema kriteriju ekonomski napovoljnija ponuda, dostavio je ponuđač “ZAVOD ZA VODOPRIVREDU” d.d. Sarajevo.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ove Odluke, može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke.