JAVNI POZIVI

05Oct

Javno nandmetanje br. 17-PL/20 (Prodaja drvnih sortimenata hrasta "na paritetu tvrdi put")

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 12.10.2020.

Na osnovu Odluke direktora o raspisivanju Javnog nadmetanja za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije br. 03-4242/20 od 02.10.2020. raspisuje se:

J A V N O    N A D M E T A NJ E  br. 17–PL/20

Prodaja šumskih drvnih sortimenata trupaca hrasta „na paritetu tvrdi put“ na području JP “ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići.

Obavezno je aplicirati na na cijeli LOT, parcijalne ponude će biti odbijene.

Ponuda treba da sadrži:

1. Cjenovni obrazac ponude (mora biti potpisan i popečaćen),

2. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki LOT posebna uplata na posebnoj          uplatnici (10% od početne vrijednosti LOT-a),

LOT 1 – uplata 713,00 KM,

LOT 2 – uplata  296,00 KM,

LOT 3 – uplata 133,00 KM,

LOT 4 – uplata 4.764,00 KM

3. Izjavu o prihvatanju uslova licitacije (nalazi se u prilogu javnog poziva),

4. Obrazac za dostavljanje ponude (nalazi se u prilogu javnog poziva).

Pored navedenog ponuđači koji budu izabrania koji se prvi put prijavljuju, dobit će pismeno obavještenje/poziv da u roku od 2 (dva) dana, od dana prijema obavještenja, ne računajući neradne dane, dostave slijedeće dokaze :

1. Rješenje o upisu u sudski registar, da ponuđač ispunjava uslove za promet šumskih drvnih sortimenata,

2. Uvjerenje o poreznoj registraciji,

3.Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu

4. Potvrdu o solventnosti izdatu od poslovne banke u kojoj ponuđač ima otvoren račun.

Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije , datum ovjere kopije ne može biti stariji od 6 mjeseci.

Pravo učešća imaju sva pravna lica.

Obaveza kupca je da preuzme količinski do 5% više od ugovorene količine, ukoliko ta količina ostane na stovarištu.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu cijenu za jedan LOT , prednost će imati ponuđač/kupac koji je ponudio veću cijenu za prvu klasu drvnog sortimenta koji se prodaje.

Ukoliko su cijene identične po svim klasama kod dva ili više ponuđača, bit će pozvani na usmenu licitaciju - nadmetanje. U pozivu za usmenu licitaciju, ponuđači/kupci će biti obavješteni o mjestu, datumu i početku zakazanog usmenog nadmetanja kao i o najmanjem iznosu podizanja cijene. Licitirati se ne može ispod prvobitno ponuđene cijene u ponudi. Ukoliko se jedan od ponuđača ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju ugovor će se dodijeliti ponuđaču/kupcu koji je pristupio nadmetanju. U slučaju da se niti jedan ponuđač ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju, LOT se poništava.

Utovar na prijevozno sredstvo je obaveza kupca.

Kupac plaća robu avansno prije otpremanja drvnih sortimenata. Iznos avansnih uplata u toku realizacije ugovora utvrđivat će Prodavac na bazi raspoloživih količina o kojima će upoznati Kupca.

Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 12.10.2020. godine do 10:00 sati na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom Licitacija br. 17-PL/20 – Prodaja šumskih drvnih sortimenata hrasta„na paritetu tvrdi put“ - NE OTVARATI.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

Cjenovni obrazac ponude treba biti potpisan i popečaćen.

Prijave slati na adresu JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, Ulica Alije Izetbegovića br. 25, Zavidovići.

Javno otvaranje će se obaviti dana 12.10.2020. godine u 11:00 sati u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima u Ulici Alije Izetbegovića br. 25.

Tendersku dokumentaciju sa cjenovnim obrascem ponuda možete preuzeti ovdje.