JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

05Apr

Javno nadmetanje br. 05-PL/24 (Pretprodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put")

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 15.04.2024.

Na osnovu Odluke direktora raspisuje se Javno nadmetanje za predprodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije broj: 03-1667/24 od 04.04.2024. godine:

J A V N O   N A D M E T A NJ E broj: 05–PL/24

(Predprodaja šumskih drvnih sortimenata na paritetu tvrdi put na području JP “ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići, Poslovna jedinica“Šumarija“ Olovo)

Obavezno je aplicirati na cijeli LOT, parcijalne ponude će biti odbijene.

Ponuda treba da sadrži:     

1. Cjenovni obrazac ponude (mora biti potpisan i ovjeren pečatom ponuđača);

2. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki LOT posebna uplata na posebnoj uplatnici (10% od početne vrijednosti LOT-a);

3. Izjavu o prihvatanju uslova licitacije (nalazi se u prilogu javnogpoziva);

4. Obrazac za dostavljanje ponude (nalazi se u prilogu javnogpoziva).

Pored navedenog ponuđači koji budu izabrani, a koji se prvi put prijavljuju, dobiti će pismeno obavještenje /poziv da u roku od 2 (dva) dana, od dana prijema obavještenja, ne računajući neradne dane, dostave slijedeće dokaze :

a) Rješenje o upisu u sudski registar, da ponuđač ispunjava uslove za promet šumskih drvnih sortimenata,

b) Uvjerenje o poreznoj registraciji,

c) Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost,

d) Potvrdu o solventnosti izdatu od poslovne banke u kojoj ponuđač ima otvoren račun, da račun nije blokiran u vrijeme predaje ponude. 

Pravo učešća imaju sva pravna lica.

Obaveza Kupca je da preuzme količinski do 5% više od ugovorene količine, ukoliko ta količina ostane na stovarištu.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu cijenu za jedan LOT, prednost će imati ponuđač/kupac koji je ponudio veću cijenu za prvu klasu drvnog sortimenta koji se prodaje.

Ukoliko su cijene identične po svim klasama kod dva ili više ponuđača, bit će pozvani na usmenu licitaciju – nadmetanje. U pozivu za usmenu licitaciju, ponuđači/kupci će biti obavješteni o mjestu, datumu i početku zakazanog usmenog nadmetanja kao i o najmanjem iznosu podizanja cijene. Licitirati se ne može ispod prvobitno ponuđene cijene u ponudi. Ukoliko se jedan od ponuđača ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju ugovor će se dodijeliti ponuđaču/kupcu koji je pristupio nadmetanju. U slučaju da se niti jedan ponuđač ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju, LOT se poništava.

Kupac plaća robu avansno prije otpremanja drvnih sortimenata. Iznos avansnih uplata u toku realizacije ugovora utvrđivat će Prodavac na bazi raspoloživih količina o kojima će upoznati Kupca.

Utovar šumskih drvnih sortimenata na prijevozno sredstvo obaveza je kupca.

Prodavac zadržava pravo, da ne zaključi ugovor s kupcom koji bude izabran kao najpovoljniji u ovom postupku javnog nadmetanja-licitacije, ukoliko se ne odabere ponuđač u postupku javne nabavke “usluga sječe i izvoza“, za odjel koji je predmet javnog nadmetanja, a koji se provodi u skladu s Zakonom o javnim nabavkama.

Pomenuto pravo prodavac zadržava iz razloga što se postupak prodaje vrši na način pretprodaje u dva odvojena postupka.

Postupak prodaje drva prije izvođenja radova se provodi putem javnog nadmetanja-licitacije, pod uslovima propisanim Odlukom Vlade FBIH o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata ( Sl.novine FBIH broj: 52/09. ), dok se postupak javne nabavke “usluga sječe i izvoza“ za isti predmetni odjel provodi u skladu s Zakonom o javnim nabavkama BIH.

Ukoliko se u postupku javne nabavke “usluga sječe i izvoza“ ne izabere ponuđač u roku od 90 dana od dana dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ovom postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata “na tvrdom putu“ili prodavac ne bude u mogućnosti iz opravdanih, tehničkih razloga izvršiti vlastitom radnom snagom poslove usluge sječe i izvoza za predmetni odjel, prodavac u tom slučaju nema obavezu zaključiti ugovor sa kupcom koji bude odabran kao najpovoljniji ponuđač u ovom postupku prodaje putem javnog nadmetanja-licitacije.

Kupac je dužan poštivati preuzimanje dnevne dinamike raspoloživih količina koje mu ponudi Prodavac.

Ukoliko je ponuđena jedinična cijena po bilo kom sortimentu i klasi, neodređena ili niža od početnih cijena u obrascima, ponuda će se smatrati neprihvatljivom i kao takva će biti odbijena. Ukoliko ponuda ne bude kompletna u dijelu tražene dokumentacije odnosno ponuđač bude ocijenjen kao nekvalificiran za učešće u nadmetanju, ista će se odbaciti.

Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 15.04.2024. godine do 10:00 sati na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom LICITACIJA broj:05-PL/24 – Pretprodaja šumskih drvnih sortimenata „na paritetu tvrdi put“ – NE OTVARATI.

Rok za dostavljanje ponuda ističe 15.04.2024. godine u 10:00 sati.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

Cjenovni obrazac ponude treba biti potpisan i ovjeren pečatom.

Prijave slati na adresu JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, Ulica Alije Izetbegovića br. 25, Zavidovići.

Javno otvaranje će se obaviti dana 15.04.2024. godine u 11:00 sati u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima u Ulici Alije Izetbegovića br. 25.

Tendersku dokumentaciju sa cjenovnim obrascem ponude, možete preuzeti ovdje.