JAVNI POZIVI

05Feb

Javni poziv za nabavku akumulatora, br. 21/20

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 17.02.2020.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-1-1-13-3-17/20  –  Javni poziv za nabavku akumulatora, br. 21/20, konkurentski postupak po kriteriju najniže cijene, bez podjele na lotove.

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora 6.962,00 KM bez PDV-a.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 16.02.2020.god. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 17.02.2020. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom Nabavka akumulatora, Ponuda u postupku br. 21/20  – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 17.02.2020.god.u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Elvira Zvekić – Avdić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.