Novosti

29May

Studenti Šumarskog fakulteta na terenskoj nastavi u PJ"Šumarija Olovo"

Danas je poslovna jedinica „Šumarija Olovo“, bila domaćin studentima treće godine „Šumarskog fakulteta u Sarajevu“, za koje je organizovana terenska nastava iz predmeta „Sjemenarstvo i rasadnička proizvodnja“, u pratnji predmetnog profesora doc.dr. Seada Ivojevića.

Studenti su prvo posjetili sjemensku sastojinu smrče u odjelu 128 „Donja Stupčanica“ ŠGP “Olovsko“, gdje su im dobrodošlicu poželjeli Rukovodilac poslovne jedinice “Šumarija Olovo”, Enez Kopić,  Šehić Nerma, inženjer za sjemensko – rasadničku proizvodnju i Smajić Adis, tehnolog uzgoja i zaštite šuma.

Domaćini su predstavili rad preduzeća, organizacionu strukturu te načiun gazdovanja šumama na području Zeničko – dobojskog kantona.  

Studenti su upoznati sa lokalitetom na kojem borave, značajem sjemenskih sastojina za šumarstvo, brojem sjemnskih objekata na cjelokupnom području gospodarenja preduzeća, kao i načinom na koji se izdvajaju ili brišu iz registra sjemenskih objekata, te postupkom obaveznog stručnog pregleda nad proizvodnjom sjemena i sadnog materijala, kojeg vrši Šumarski fakultet.

Terenski dio nastave je nadogradnja na, do sada, pređene teorijske lekcije i slikoviti prikaz usvojeng znanja, koje će se kroz dalje školovanje upotpunjavati, kazao je studentima predmetni profesor doc.dr.Sead Ivojević, tokom održanog predavanja.

Nakon obilaska sjemenske sastojine, studenti su obišli Rasadnik u Ajdinovićima, koji se organizaciono nalazi u sklopu poslovne jedinice „Šumarija Olovo“, i sa površinom od 15,5 ha, slovi za jedan od najvećih rasadnika u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Osim upoznavanja sa historijskim razvojem rasadnika, kapacitetom rasdanika, nadmorskom visinom, vrstama sadnog materijala  koje se u njemu proizvode, studentima su pojašnjene faze sjetve sjemena, održavanja ponika, školovanje (pikiranje sadnica) i faza vađenja sadnica.

Na ovaj način je zaokružena i pobliže pojašnjena sjemensko – rasdanička proizvodnja,  koja počinje sakupljanjem sjemena u sjemenskim objektima, a završava vađenjem sadnica i njihovim plasmanom na tržištu.

Također, naglašeno je i da osim navedenih faza, postoji još niz drugih aktivnosti koje se provode kako bi se došlo do konačnog proizvoda, a koje uključuju registracije, kontrole, vođenje evidencija i druge aktivnosti.

Iako, na prvu, jednostavan postupak proizvodnje sadnog materijala, sjemensko – rasadnička proizvodnja je ipak dosta složen i nadasve zanimljiv proces, a za dobijanje gotovog proizvoda potrebno je uložiti dosta rada, truda, zalaganja i znanja, kako bi se ispunili svi potrebni uslovi za plasman sadnog materijala na tržište.

Studenti su danas otišli bogatiji je novo iskustvo a domaćini zadovoljni jer su doprinijeli nadogradnji znanja budućih kolega.