Novosti

26May

Posjeta studenata Šumarskog fakulteta PJ"Šumariji Vareš"

Dana 22.05.2023. godine, Poslovna jedinica „Šumarija Vareš", bila je domaćin terenskoj nastavi studentima I godine, II ciklusa studija Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Terensku nastavu su vodili prof. dr. Osman Mujezinović i viši asistent, Damir Prljača, MA šum.

Terenska nastava je održana na planini Zvijezda, a dobrodošlicu gostima sa Šumarskog fakulteta su poželjeli doc.dr. Kenan Zahirović, rukovodilac Službe za zaštitu i certificiranje šuma, Merisa Osmanović, inženjer za certificiranje šuma, Nedžad Mušanović, šef RJ"Zvijezda", kao i tehnolog na RJ"Zvijezda", Zlatko Jarmanović.

Dan je započeo izlaganjem o zdravstvenom stanju šuma na području Zeničko – dobojskog kantona, kao i o faktorima koji utječu na isto. Rukovodilac Službe za zaštitu i certificiranje šuma, Kenan Zahirović je istakao da su najveći problemi koji utiču na zdravstveno stanje šuma abiotski faktori (snjegolomi, vjetrolomi, vjetroizvale), a od biotskih faktora uzročnici bolesti i štetni insekti, te antropogeni utjecaj, koji se manifestuje kroz pojavu šumskih požara.

Studentima su prezentovani osnovni uslovi koji su neophodni za ispravno postavljanje feromonskih klopki. Također, imali su priliku da se upoznaju sa dva tipa klopki, suha i mokra naletno barijerna klopka. Mokre naletno barijerne klopke se prvi put koriste u Bosni i Hercegovini, na području gazdovanja našeg preduzeća, te su nabavljene u sklopu dodijeljenih namjenskih sredstava Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko – dobojskog kantona. U pitanju je jedan od pet projekata koji su finansirani iz budžeta Zeničko – dobojskog kantona u okviru Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2022. godinu.

Također, utvrđivalo se prisustvo uzročnika bolesti i štetnih insekata na stablima jele, smrče i bukve. Studenti su podijeljeni u grupe, te su uz nadzor prof.dr. Osmana Mujezinovića i višeg asistenta, Damira Prljače diskutovali o nespecifičnim i specifičnim simptomima pojave štetnih faktora na stablima, kao i posljedicama njihove pojave po šumske ekosisteme. Terenska nastava je završena obilaskom sjemenske sastojine smrče u odjeljenju 42, GJ „Gornja Stavnja“.

Nakon terenske nastave organizovan je ručak za sve učesnike, a u ulozi domaćina bio je rukovodilac PJ „Šumarija“ Vareš, mr.sci. Fahrudin Brkić, dipl.ing.šum.