Novosti

23May

Članovi Uprave društva sa institucionalnim predstavnicima ZDK razgovarali o izmjenama Zakonskih rješenja

U prostorijama Kantonalnog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede održan je sastanak sa resornim ministrom Vinkom Marićem, njegovim pomoćnikom Anerom Omeragićem,  direktorom KUIP Besimom Spahićem, inspektoricom rada Almom Bašić, glavnim šumarskim inspektorom Fermić Muhidinom, te predstavnicima JP“ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići, v.d. izvršnim direktorima za tehničke i pravne poslove Admirom Heljom i Mesudom Čamdžićem, na temu problematike i izmjene zakonskih rješenja po pitanju Zakona o radu, kao i postojeće Federalne odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma.

Zbog sve teže situacije sa nedostatkom kvalifikovane radne snage na tržištu rada, kao i krutim zakonskim rješenjima, na današnjem sastanku se nastojala predočiti problematika u praksi, s kojom muku muči i kroz koju trenutno prolazi JP ŠPD ZDK d.o.o Zavidovići.

Naime, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na svojoj 20. sjednici donijela Uredbu o zapošljavanju u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu, kojom je precizno definisana oblast prijema u radni odnos u javnom sektoru u ovom kantonu, kako bi se omogućila potpuna transparentnost i dosljedna primjena zakonskih odredaba.

Kad je u pitanju sektor šumarstva u razgovoru sa kantonalnim šumarskim inspektorom se nastojala detektovati problematika vezana za Federalnu odluku o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma, kao i nužnost donošenja dopunjene kantonalne odluke, s obzirom da je federalni Zakon o šumama prestao da važi Presudom Ustavnog suda br. U-26/08 od 14.04.2009. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj 36/09 od 27.11.2009. godine), čime je prestala i primjena Zakona o šumama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 20/02, 29/03 i 37/04) i podzakonskih propisa donesenih na temelju ovog Zakona.

Osim gore nevedene odluke, nužne su i druge legislativne promjene koje će biti predočene u izmjeni postojećeg kantonalnog zakona o šumama, a za navedene izmjene će biti imenovano radno tijelo sastavljeno od predstavnika kantonalnog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kantonalne šumarske inspekcije, te predstavnika korisnika šuma.

Poučeni pozitivnim iskustvima izmjena kantonalnih zakona o šumama, a koji su se desili u susjednim kantonima (KS, TK, SBK) kao i dosadašnjoj problematici u praksi, predstavnici KUIP su dali snažnu podršku JP“ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići u daljem radu, kao i potporu u zakonskim izmjenama a koje su nužne, te njihovu implementaciju u praksi i privredi,  sa ciljem što boljih poslovnih rezultata u budućem poslovanju.