Novosti

23Nov

Ministarstvo dalo saglasnost na šumskoprivrednu osnovu za ŠPP"Olovsko"

Nakon što je provedena zakonska procedura, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko – dobojskog kantona, dalo je saglasnost na šumskoprivrednu osnovu za šumskoprivredno područje “Olovsko” za period važenja od 01.01.2022. godine do 31.12.2031. godine.

Šumskoprivredno područje „Olovsko“ prostire se na šest gospodarskih jedinica ukupne površine od 32.302,14 hektara. Brdsko – planinskog je karaktera i smješteno u sjeveroistočnom dijelu BiH. Područje je jako živopisno, sa dosta rijeka, potoka, termalnih izvora, planinskih masiva. Raspoređeno je većim dijelom na općini Olovo, te manjim površinama na općini Vareš i Kakanj.

Šumskoprivredna osnova je osnovni planski okvir za gazdovanje šumama na principu potrajnosti proizvodnje i prihoda uz očuvanje i poboljšanje biodiverziteta i ostalih opštekorisnih funkcija šume. 

Procedura dobijanja saglasnosti je uključivala, između ostalog i mišljenja lokalnih zajednica, koje su dale svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na šumskoprivrednu osnovu, koje su proslijeđene izvođaču radova, odnosno JP”Bosanskohercegovačke šume”, te se pristupilo otklanjanju nedostataka i davanju obrazloženja na pojednine primjedbe.

Također, prema predočenim podacima i uporednim pokazateljima stanja šuma i osnovnih taksacionih planova gospodarenja, kao i uslova u kojima se odvijalo gospodarenje šumama i šumskim zemljištem, u prethodnom uređajnom periodu, donesena je pozitivna ocjena gospodarenja šumama za šumskoprivredno područje “Olovsko”.

Šumskoprivredna osnova za šume u državnoj svojini, obavezujući je dokument koji sadrži stanje šuma u doba uređivanja, analizu i ocjenu dosadašnjeg gospodarenja šumama, planove razvoja i gospodarenja šuma u skladu sa klasifikacijom šuma i šumskog zemljišta za naredni uređanji period,  količinu i dinamiku sječa po vrstama drveća u krupnom drvetu i strukturu sortimenta, obim i vrstu šumsko-uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma, površine za biološku obnovu šuma, mjere za održavanje i poboljšanje biodivrziteta, i ostalih ekoloških i socijalnih funkcija šuma, investicije za izgradnju šumskih puteva, deminiranje, i druga investiciona ulaganja, korištenje sekundarnih šumskih proizvoda, i ekonomsko - finansijsku analizu gospodarenja šumama u narednom uređajnom periodu. 

Sastavni dio šumskoprivredne osnove su šumskoprivredne karte, uređajni elaborati i knjige evidencija izvršenih sječa i šumsko - uzgojnih radova. 

U planiranom i narednim uređajnim periodima, pristupit će se realizaciji postavljenih planova poboljšanja kvaliteta i kvantiteta drvnog fonda, s ciljem njegovog privođenja optimalnom stanju. Kako bi se postiglo planirano, težit će se povećanju prihoda od prodaje nedrvnih šumskih proizvoda, očuvanju šuma od šumskih požara i drugih štetnih faktora kroz poboljšanje otvorenosti šuma, održavanju i unaprjeđivanju prirodnih resursai i gospodarske aktivnosti u skladu sa FSC certifikatom, vođenju računa o šumama kao dobru od općeg interesa i potpunom izvršenju svih planova šumskoprivredne osnove.

Šumskoprivredna osnova se izrađuje za desetogodišnji period gazdovanja na nivou šumskoprivrednog područja kao cjeline.