Novosti

08Sep

Ljeto iskorišteno za obnovu i gradnju šumske infrastrukture

Priprema i planiranje proizvodnih procesa u šumarstvu predstavljaju glavnu predispoziciju za uspješno poslovanje. Tako je toplo ljeto iskorišteno za obnovu i izgradnju šumske infrastrukture, koju bi  u jesenjim danima, kada počinje sezona kiša bilo nemoguće izvršiti.

Po osnovu raspisanih tendera za izvođenje radova na izgradnji i sanaciji  puteva, u tri poslovne jedinice su zaključeni ugovori sa izvođačima, „IKAN“d.o.o. Zavidovići, GP„Heldovac“d.o.o. Žepče i „BN TRANSPORT“d.o.o. Kakanj.

U poslovnoj jedinici „Šumarija Kakanj“, a po osnovu zaključenog ugovora sa firmom „BN TRANSPORT“, izvršena je sanacija puta u odjelu 86/87, GJ“GTB“, dužine cca  1km, dok je u slivu Grčanski potok, saniran put vlastitom mehanizacijom dužine 1,5 km.

U planu je i izgradnja puta u dužni od 5 km, čija bi izgradnja, zbog dužine puta, trebala biti realizovana po osnovu sporazuma sa firmom Eastern Mining, sa kojom se vrše pregovori vezani za navedeno.

Ista firma je izvršila i sanciju puta na lokaciji Mehovići – Vrući potok, što je projekat od obostranog znčaja.

U skaldu sa potrebama, izvršena je i sanacija tri mosta na kojima su stare talpe zamijenjene novim.

U poslovnoj jedinici „Šumarija Vareš“, u odjelu 115 GJ“GTB“, preko izvođača  radova GP„Heldovac“ d.o.o. Žepče, izgrađen je kamionski put u dužini 1,1 km a posebno treba napomenuti da se izgradnjom ovog puta, otvara mogućnost za izvoz drvih sortimenata žićarom. 

Osim toga, planirana je izgradnja puta Slavin – Kruškovac, u dužini od 5 km, za koji je izrađena projektna dokumentacija i čeka se njegova realizacija.

Iako se radi o velikom i skupom projektu, izgradnjom ovog puta, doći će do otvaranja lokaliteta Kruškovac, odnosno odjela koji nisu do sada rađeni, a u kojima će se, nakon njegove izgradnje moći provoditi aktivnosti na redovnim i sanitarnim sječama.

Radna jedinica Okruglica je bogatija za dva cjevasta mosta, a u planu je izgradnja još dva.

U poslovnoj jedinici „Šumarija Olovo“, u odjelu 59, GJ“Tribija – Duboštica“, izvđač radova „IKAN“d.o.o. Zavidovići, realizovao je izgradnju šumskog tehnološkog puta koji će omogućiti pristup novim odjelima.

Također, na lokalitetu Franjkići, vlastitom radnom snagom je izvršena rekonstrukcija dva mosta, a obezbijeđena su i sredstva za most u Delićima, čija će se obnova realizovati na isti način. Ovom putnom infrastrukturom se odvija i prevoz radnika do radnih mjesta, što je dodatna opravdanost za njihovo stalno održavanje.

Mostovi na kamionskim putevima su izloženi čestim bujičnim nanosima, a s obzirom da se radi o velikim količinama tereta koji se preko njih prevozi, mora se voditi računa o njihovim stalnim obnovama.

Za izgradnju 4 mosta u poslovnoj jedinici “Šumarija Žepče”, dva u poslovnoj jedinici “Šumarija Zavidovići” i jedan u poslovnoj jedinici “Šumarija Tešanj”, provedena je procedura javne nabavke, potpisivanje ugovora je u toku a za ove namjene preduzeće je izdvojilo značajna sredstva. 

Planiranje, izgradnja i održavanja transportne šumske infrastrukture, osim poštivanja tehničkih i ekonomskih okolonosti, mora zadovoljiti i ekološke uslove, na način da  minimalno utječe na floru i faunu, šumski biodiverzitet i ekosistem u cijelosti. U planiranju šumskih saobraćajnica obvezno se uzima u obzir, ne samo njen značaj za gospodarenje šumama, nego, također, prilagođavanje okolini, opstanak i razvoj planinskih sela kao i turističke i rekreacijske potrebe.