Novosti

18May

Obavljeni terenski radovi u procesu procjene rizika

Nakon dvomjesečnih radova na terenu, jučer je obilaskom odjela 85 Tribija – Duboštica u RJ“Duboštica“ – posolovna jedinica „Šumarija Olovo“, okončana procedura prikupljanja podataka u procesu procjene rizika, koji je provodila JU“Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK“, a po osnovu provedenog postupka  javne nabavke usluga procjene rizika i izrade akata o procjeni rizika za radna mjesta.

Na osnovu važećih zakonskih propisa, poslodavac je dužan da vrši procjenu rizika za svako radno mjesto i utvrđuje poslove sa povećanim rizikom, te ispita radnu okolinu, odnosno procijeni rizike i osigura zaštitu zdravlja i sigurnost radnika izloženih fizičkim, hemijskim i biološkim štetnostima na radu.

Cilj izgradnje organizacione strukture zaštite na radu nije sama sebi svrha nego zakonodavna i organizaciona pretpostavka za otklanjanje svih faktora rizika od smrtnih ishoda na radu, povreda na radu, profesionalnih oboljenja i smanjenja odsustva sa rada (bolovanja) ili njihovog svođenja na minimum, pa je akt o procjeni rizika najvažniji akt kojim se prepoznaju i analiziraju svi rizici na radnom mjestu i radnoj okolini, radna mjesta s povećanim rizikom, daju preporuke i obavezuje poslodavac da primijeni sve mjere neophodne za eliminisanje ili svođenje rizika na najmanju mjeru.

U slučaju promjene rizika u procesu rada, poslodavac je dužan da izvrši odgovarajuću izmjenu akta o procjeni.

Tokom proteklog perioda, stručni tim JU” Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK“, i Rukovodilac službe osiguranja i zaštite, Josip Antolović, te tehnolog zaštite na radu u preduzeću, Selma Hadžić, posjetili su sve poslovne jedinice, obišli radnike na terenu i sve prostorije u kojima se boravi duže od jednog sata. Po završetku terenskih aktivnosti, sačinit će se izvještaj za svaku poslovnu jedinicu i radno mjesto.