Novosti

11Mar

Izrada Plana integriteta i njegov značaj za prevenciju i borbu protiv korupcije

U okviru planskih aktivnosti Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije, a u saradnji sa  Transparency international, organizovano je dvodnevno stručno usavršavanje za koordinatore u kantonalnim istitucijama i jedinicama lokalne samouprave u ovom kantonu.

Tema edukacije je Izrada/uvođenje planova integriteta kojom se želi istaći važnost Plana integriteta, što je svakako jedna od osnovnih aktivnosti u novoj Strategiji za borbu protiv korupcije ZDK za period 2022-2026.godina. U prethodnom periodu, planovi integriteta su izrađeni u velikom broju institucija ZDK-a, a potrebno ih je doraditi i usaglasiti sa novom Metodologijom za izradu Planova integriteta koju je izradila Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Organizovanje zajedničkog treninga je rezultat višegodišnje dobre sradnje Transparency International BiH i Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije, a TI će i u narednom periodu biti na raspolaganju institucijama u BiH kako bi pružio podršku u pripremi i implementaciji antikorupcijskih politika.

Planovi integriteta predstavljaju pristup sistemakoj i sveobuhvatnoj borbi i suprostavljanju korupciji, korupcijskom ponašanju i drugim oblicima narušavanja integriteta institucije, zbog čega je u cjelokupnom procesu ključna prevencija, koja u konačnici ima cilj uklanjanje uzroka korupcije i smanjenju rizika na korupciju.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je usvojila Odluku o izradi Strategije za borbu protiv korupcije, koja je u fazi usvajanja, te će uskoro zvanično i početi njena implementacija.