Novosti

07Jan

Jedinstveni minimalni cjenovnik proizvoda šumarstva i usluga za 2022. godinu

Nadzorni odbor JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, usvojio je Jedinstveni minimalni cjenovnik proizvoda šumarstva i usluga za 2022.godinu,  kojim se utvrđuju vrsta robe, cijena robe i uslovi prodaje šumskih drvnih sortimenata i nedrvnih šumskih proizvoda na području gospodarenja ovog preduzeća.

Drvni sortimenti sadržani u ovom Cjenovniku o prodaji roba i usluga, izrađuju se uz primjenu važećih standarda u BiH za ove proizvode. Promet šumskih drvnih sortimenata obavlja se u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju ovu oblast (žigosanje, obrojčavanje i izdavanje popratne dokumentacije).

Cjenovnik se satoji od četiri  cjeline :

1. Šumski proizvodi – drvni sortimenti na panju, kod panja i fco tvrdi put; 

2. Šumski sadni materijal – rasadnička proizvodnja (cjenovnik šumskog i hortikulturnog sadnog materijala, cjenovnik šumskog sjemena, cjenovnik otkupa šišarica i plodova šumskih vrsta, cijena na panju sadnica iz šumskih kultura – ispod dalekovoda i prirodnih biljevišta);

3. Lov – Cjenovnik odstrela i upotreba divljači te drugih usluga u lovištu na bazi tržišne vrijednosti;

4. Sekundarni šumski proizvodi;

Cijene drvnih sortimenata i ostalih proizvoda u šumarstvu koje nisu navedene  u Cjenovniku bit će određene posebnom odlukom.

Takođe, cijene definisane ovim Cjenovnikom su minimalne i bez uračunatog PDV-a.

Uprava društva zadržava pravo da, prilikom pokretanja postupka javnog nadmetanja - licitacije i sl., utvrdi veće početne cijene od minimalnih cijena utvrđenih ovim cjenovnikom. 

Ukoliko promjene na tržištu uslove smanjenje potražnje za nekim proizvodom, može se donijeti odluka na davanje rabata na iste, s tim da se rabat može odobriti isključivo odlukom Nadzornog odbora.

Sva pravna lica, dužna su prilikom zaključivanja ugovora ili eventualnih aneksa ugovora, uplatiti jednokratni novčani iznos od 0,5 KM/m3 ,bez PDV – a, za ugovorenu količinu robe, na ime troškova obrade podataka.

Ovaj Cjenovnik se primjenjuje od 01.01.2022. godine, a možete ga preuzeti  ovdje.