Novosti

29Dec

U akciji "Kao prvo - posadi drvo" zasađeno preko 10.000 sadnica

Poslanička incijativa „Kao prvo – posadi drvo“, koju je pokrenuo poslanik u skupštini Zeničko – dobojskog kantona, Jasmin Duvnjak, a koja je imala za cilj sadnju drveća u školskom okruženju i učešće učenika u pošumljavanju ogoljelih šumskih površina, okončana je krajem novembra mjeseca.

U provođenju pošumljavanja na terenu, u pet naših poslovnih jedinica, PJ”Šumarija Olovo”, PJ”Šumarija Vareš”, PJ”Šumarija Kakanj”, PJ”Šumarija Zenica” i PJ”Šumarija Zavidovići”,  učestvovalo je 790 učenika iz 26 škola. Posađeno je ukupno 10.215 komada sadnica jele, smrče, bijelog bora, javora, jasena i hrasta.

Za ozelenjavanje školskih dvorišta, za 58 škola, isporučeno je iz naših rasadnika ukupno 2.493 komada šumskog i hortikulturnog sadnog materijala. Prevoz ovih sadnica od rasadnika do škola su obezbijedile  poslovne jedinice - šumarije na čijem području gospodarenja se škole nalaze.

Prilikom sadnje doniranih sadnica u školskim dvorištima, poslovne jedinice su obezbijedile učešće stručnih zaposlenika za pokazni  praktični dio sadnje, kao i za stručno predavanje o značaju šuma, sa posebnim osvrtom na klimatske promjene.

Pojedine škole su odustale od aktivnosti na terenu zbog nemogućnosti prevoza za učenike od škola do objekata rada.

Sumirajući sve provedene aktivnosti, akcija je uspješno provedena a postignuti su zacrtani ciljevi koji su se, osim sadnje novog drveća, ogledali i u promovisanju uloge škole u očuvanju i unapređenju životne okoline.

Kao i u ovoj akciji, preduzeće nastoji da u saradnji sa školama, udruženjima građana, ekološkim udruženjima, kroz razne projekte, učestvuje u podizanju svijesti građana, prvenstveno mladih, o značaju šume za čovjeka i njenog očuvanja za buduće generacije.

U akcijama koje promovišu društveno odgovorno ponašanje preduzeće je uvijek uzimalo učešće a i u narednom periodu ćemo podržavati ovakve i slične akcije.