Novosti

19Nov

Javni poziv za ugovaranje prodaje šumskih drvnih sortimenata za 2022. godinu

Na osnovu godišnjeg Plana gospodarenja za 2022. godinu, te na osnovu Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji FBiH (''Službene novine FBiH broj: 52/09 i 25/10) i Odluke o utvrđivanju osnovnih principa prodaje drvnih sortimenata za 2022. godinu broj 02-1-155-V/21, od 18.11.2021. godine,  Uprava Društva objavljuje,

JAVNI POZIV

za ugovaranje prodaje šumskih drvnih sortimenata za 2022. godinu

Raspoložive količine drvnih sortimenata za ugovaranje prodaje u poslovnoj 2022. godini obajvluju se kako slijedi:

PILANSKI TRUPCI

1. Trupci jele/ smrče I/III ....................................... 80.000,00 m³

2. Trupci bijelog i crnog bora I/III ............................ 20.000,00 m³

3. Trupci bukve I/III ............................................... 40.000,00 m³

OSTALI DRVNI SORTIMENTI

1. Jamsko/rudno drvo četinara (jela, smrča i bor) ............ 20.000,00 m³

2. Jamsko/rudno drvo lišćara ............................................. 500,00 m³

3. Ogrijevno drvo ........................................................ 60.000,00 m³

4. Celulozno drvo ........................................................ 10.000,00 m³

Cijene drvnih sortimenata po kojim će se vršiti ugovaranje, bit će određene Jedinstvenim minimalnim cjenovnikom drvnih sortimenata za 2022. godinu, izuzev cijene celuloznog drveta, čija je cijena 70,00 KM/m³, bez PDV-a.

Prodaja drvnih sortimenata obavljat će se putem licitacije za: 20 % ukupno planiranih količina trupaca na paritetu fco tvrdi put, prodaju u sanitarnim sječama (slučajni užitak), deklasirano drvo, visokovrijedne drvne sortimente i tehničku oblovinu hrasta. 

Ugovor o sukcesivnoj isporuci drvnih sortimenata za 2022. godinu, kupac će potpisati kada izmiri svoje dugovanje za prethodnu godinu, a najdalje do 28.02.2022. godine.  

Sva pravna lica prilikom zaključivanja ugovora i eventualnih aneksa ugovora, dužni su uplatiti jednokratni novčani iznos od 0,50 KM po m³, za ugovorenu količinu drvne mae na ime troškova obrade, a koja će namjenski biti utrošena u svrhu realizacije šumsko – uzgojnih radova.

Prodaja ogrijevnog drveta  za potrebe mjesnog stanovništva vršiti će se putem maloprodaje shodno odredbama člana 7. Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji FBiH (''Službene novine FBiH broj: 52/09 i 25/10).

Ugovori o prodaji ogrijevnog drvata, mogu se zaključiti sa ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK (ogrijev za škole), udruženjima građana, sindikalnim podružnicama JP”ŠPD ZDK”d.o.o. Zavidovići, i ostalim sindikalnim udruženjima.

Sa kupcima koji godišnje kupuju do 100 m³ određenog sortimenta, ne mora se potpisivati ugovor o prodaji drvnih sortimenata, već se prodaja vrši na izdavanje predračuna i avansno plaćanje uz prethodnu dostavu zahtjeva kupca ili narudžbenice.

Detaljnija pojašnjenja o načinu raspodjele drvih sortimenata u 2022. godini,  kao i dokumentaciju koju kupci moraju dostaviti za prijavu na javni poziv možete preuzeti klikom ovdje.

Zahtjev za zaključivanje ugovora o kupoprodaji drvnih sortimenata preuzmite klikom ovdje.

Javni poziv je objavljen 20. 11.2021. godine u dnevnom listu Dnevni avaz i ostaje otvoren 15. dana od dana objavljivanja. 

Za dodatne informacije i pojašnjenja kontaktirajte Komercijalnu službu preduzeća na tel: 032/877-305.