Novosti

10Feb

Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Uprave JP"ŠPD ZDK"d.o.o. Zavidovići

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka j) Statuta Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 12/17), Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Uprave Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići broj: 02-XLI-13/21 od 26.01.2020. godine, te Odluke o utvrđivanju teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje  članova Uprave broj: 02-XLI-15- E/21 od 04.02.2021. godine, Nadzorni odbor preduzeća objavljuje 

J A V N I    K O N K U R S

ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVE JAVNOG PREDUZEĆA “ŠUMSKO-PRIVREDNO DRUŠTVO ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA” D.O.O. ZAVIDOVIĆI

Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje članova Uprave Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići (u daljem tekstu preduzeće) i to:

1. DIREKTOR

2. IZVRŠNI DIREKTOR ZA TEHNIČKE POSLOVE

3. IZVRŠNI DIREKTOR ZA EKONOMSKO-KOMERCIJALNE I FINANSIJSKE POSLOVE

4. IZVRŠNI DIREKTOR ZA PRAVNE POSLOVE 

Imenovanje se vrši na period od četiri godine. 

OPĆI USLOVI

1. da su državljani BiH,

2. da su stariji od 18 godina,

3. da nisu stariji od 65 godina,

4. da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, odnosno da mu u navedenom period nije prestao radni odnos u državnoj ili privatnoj firmi odnosno dioničarskom društvu kao posljedica izricanja disciplinske mjere u vezi sa povredama radnih obaveza,

5. da se na njih ne odnosi član IX.I. Ustava Bosne i Hercegovine,

6. da nisu na dužnosti u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,

7. da nisu osuđivani za krivično djelo u Upravi društva u periodu 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne,

8. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

9. da nisu osobe kojima je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Uprave društva.

10. da nisu u sukobu interesa u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj 70/08) i Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (Službeni glasnik BiH broj 13/02; 16/02; 14/03; 12/04; 63/08; 18/12 i 87/13)

11. da ne podliježu ograničenjima utvrđenim članu 252. Zakona o privrednim društima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj 81/15).

POSEBNI USLOVI

POZICIJA 1

a) visoka stručna sprema VSS-VII.1/MA-300 ECTS/BA-240 ECTS bodova,

b) najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima nakon završene visoke stručne spreme,

POZICIJA 2

a) visoka stručna sprema VSS-VII.1/MA-300 ECTS/BA-240 ECTS bodova – šumarski fakultet,

b) najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon završene visoke stručne spreme. 

POZICIJA 3

a) visoka stručna sprema VSS-VII.1/MA-300 ECTS/BA-240 ECTS bodova – ekonomski fakultet,

b) najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon završene visoke stručne spreme. 

POZICIJA 4

a) visoka stručna sprema VSS-VII.1/MA-300 ECTS/BA-240 ECTS bodova – pravni fakultet,

b) najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon završene visoke stručne spreme.

Kandidati treba da posjeduju Certifikat o završenom usavršavanju izdat od strane nadležnog organa, u skladu sa odredbama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (Službene novine Federacije BiH broj 71/09, 33/10, 23/11, 2/12, 80/13 i 60/16.), a u vezi člana 252. stav 3. Zakona o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj 81/15).

Kandidat koji ne posjeduju Certifikat o završenom usavršavanju dužan je dostaviti ovjerenu izjavu da će proći odgovarajuće stručno usavršavanje u skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala .

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata uzet će se u obzir i komunikativnost, organizacijske i rukovodne sposobnosti, sposobnost upravljanja ljudskim resursima i poslovima dužnosti direktora, odnosno izvršnog direktora, dobro poznavanje djelatnosti i propisa iz oblasti šumarstva i ukupnog zakonodavstva u BiH.

Za kandidate za direktora preduzeća, cijenit će se program rada za naredni period od četiri godine u sklopu ukupne strategije razvoja šumarstva u Bosni i Hercegovini.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su dužni priložiti:

1. kraću biografiju sa podacima o adresi, kontakt telefonu i e-mail adresu,

2. program rada za poziciju (pod 1)

3. fakultetska diploma,

4. fotokopija lične karte ili uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci,

5. potvrda o radnom iskustvu na poslovima u struci nakon završene visoke stručene spreme u trajanju najmanje 5 godina, kao i potvrda o obavljanju rukovodećih poslova  u trajanju najmanje 5 godina nakon završene visoke stručne spreme za poziciju pod 1,

6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ( ne starije od 3 mjeseca od dana objavljivanja konkursa) – izdato od nadležnog kantonalnog ili općinskog suda,

7. uvjerenje o neosuđivanosti (ne starije od 3 mjeseca od dana objavljivanja konkursa) – izdato od nadležne policijske uprave,

8. ovjerenu izjavu da mu  pravosnažnom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na koju aplicira,

9. ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, odnosno da mu u navedenom period nije prestao radni odnos u državnoj ili privatnoj firmi odnosno dioničarskom društvu kao posljedica izricanja disciplinske mjere u vezi sa povredama radnih obaveza,

10. ovjerenu izjavu da ne vrši funkciju u političkim strankama u smislu Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH,

11. ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnosi član IX. tačka 1. Ustava BiH.

12. ovjerenu izjavu da nije u sukobu interesa u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj 70/08) i Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (Službeni glasnik BiH broj 13/02, 16/02; 14/03; 12/04; 63/08; 18/12 i 87/13)

13. ovjerenu izjavu da ne podliježe ograničenjima utvrđenim članom 252. Zakona o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj 81/15),

14. Certifikat/Uvjerenje da je kandidat prošao odgovarajuće usavršavanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Uredbom Vlade Federacije BiH o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava ili ovjerenu izjavu da će kandidat proći odgovarajuće stručno usavršavanje u skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

Kandidati su dužni sve potrebne dokumente dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Nakon okončanja javnog konkursa dokumentacija prijavljenih kandidata se neće vraćati, ista ostaje u arhivi preduzeća.

Svi  kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor – intervju.

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana zadnjeg objavljivanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu:

JAVNO PREDUZEĆE

ŠUMSKO-PRIVREDNO DRUŠTVO

ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

d.o.o. ZAVIDOVIĆI_

Ulica Alije Izetbegovića br. 25. Zavidovići

sa naznakom: “Prijava na javni konkurs za Upravu preduzeća” – NE OTVARATI

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.