Novosti

13Nov

Javni poziv za ugovaranje prodaje drvnih sortimenata za 2021.godinu

Na osnovu godišnjeg plana gospodarenja za 2021. godinu, te na osnovu Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji FBiH (''Službene novine FBiH broj: 52/09 i 25/10) i Odluke o utvrđivanju osnovnih principa prodaje drvnih sortimenata za 2021. godinu broj 02-XXXIX-137/20 od 06.11.2020. godine, Uprava Društva objavljuje,

JAVNI POZIV

za ugovaranje prodaje drvnih sortimenata za 2021. godinu

Raspoložive količine drvnih sortimenata za ugovaranje prodaje u poslovnoj 2021. godine obajvluju se kako slijedi:

A. PILANSKI TRUPCI

1. Trupci jele/ smrče I/III ....................................... 70.000,00 m³

2. Trupci bijelog bora I/III ...................................... 15.000,00 m³

3. Trupci crnog bora I/III ........................................ 15.000,00 m³

4. Trupci bukve I/III ............................................... 40.000,00 m³

B. OSTALI DRVNI SORTIMENTI

1. Jamsko drvo četinara (jela, smrča i bor) ............ 20.000,00 m³

2. Jamsko drvo lišćara ................................................. 500,00 m³

3. TT stubovi ................................................................ 500,00 m³

4. Ogrijevno drvo .................................................... 50.000,00 m³

5.  Celulozno drvo .................................................... 10.000,00 m³

Cijene drvnih sortimenata po kojim će se vršiti ugovaranje, bit će određene Jedinstvenim minimalnim cjenovnikom drvnih sortimenata za 2021. godinu.

Prodaja drvnih sortimenata obavljat će se putem licitacije za: 20 % ukupno planiranih količina trupaca na paritetu fco tvrdi put, prodaju u sanitarnim sječama (slučajni užitak), deklasirano drvo, visokovrijedne drvne sortimente i tehničku oblovinu hrasta. 

Za pravna lica koja su registrovana u 2020. godini, a koja apliciraju za kupovinu drvnih sortimenata rezervisano je 3% količine pojedinačno navedenog drvnog sortimenta koji će biti predmet ugovaranja prodaje putem sukcesivnih ugovora.

Prodaja ogrijevnog drveta  za potrebe mjesnog stanovništva vršiti će se putem maloprodaje shodno odredbama člana 7. Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji FBiH (''Službene novine FBiH broj: 52/09 i 25/10).

Sa kupcima koji godišnje kupuju do 100 m³ određenog sortimenta ne mora se potpisivati ugovor o prodaji drvnih sortimenata, već se prodaja vrši na izdavanje predračuna i avansno plaćanje uz prethodnu dostavu zahtjeva kupca ili narudžbenice.

Nadzorni odbor će donijeti odluku o kriterijima raspodjele drvnih sortimenata za 2021. godinu te na osnovu istih i principa naprijed navedenih će se izvršiti vrednovanje prispjelih zahtjeva za zaključivanje ugovora.

Detaljnija pojašnjenja o načinu raspodjele drvih sortimenata u 2021. godini, kao i dokumentaciju koju kupci moraju dostaviti za prijavu na javni poziv možete preuzeti klikom ovdje.

Zahtjev za zaključivanje ugovora o kupoprodaji drvnih sortimenata preuzmite klikom ovdje.

Rok za dostavu prijava na javni poziv je 15. dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Za dodatne informacije i pojašnjenja kontaktirajte Komercijalnu službu preduzeća na tel: 032/877-305.