Novosti

14Oct

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH (Službene novine FBiH broj 8/05, 81/08) i  člana 24. Statuta  Javnog preduzeća „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 12/17) i  Odluke Odbora za reviziju Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići broj:04-17-36/20 od 27.05.2020. godine objavljuje se:

J A V N I   K O N K U R S
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ODJELA ZA INTERNU REVIZIJU

Objavljuje se  Javni konkurs za izbor imenovanje direktora Odjela za internu reviziju Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići (u daljem tekstu: društvo).

Izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju izvršit će Odbor za reviziju društva, većinom glasova na osnovu konkursa a imenovanje se vrši na period od 4 godine.

Dužnosti direktora Odjela za internu reviziju utvrđene su odredbama Zakona o javnim preduzećima Federacije Bosne i Hercegovine i Statutom preduzeća. Naknada i druga prava direktora Odjela za internu reviziju uređuju se ugovorom na osnovu Odluke Nadzornog odbora društva. 

Kandidat koji aplicira za direktora Odjela za internu reviziju mora ispunjavati slijedeće uslove:

OPĆI  USLOVI

1. da je stariji od 18 godina, a mlađi od 65 godina,

2. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

3. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojivo s poslovima direktora Odjela interne revizije, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,

4. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

5. da mu pravosnažnom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na koju aplicira,

6. da nije otpušten iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini,

7. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,

8. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj 16/02 i 17/04) i Uputstva o primjeni Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (Službeni glasnik BiH broj 51/04),

9. da nema privatni finansijski interes u društvu, da nije član Nadzornog odbora, Odbora za reviziju, niti zaposlenik društva,

10. da se na kandidata ne odnosi član IX tačka 1. Ustava BiH.

POSEBNI USLOVI

1. da ima završenu visoku stručnu spremu ekonomskog smjera vrednovanu sa najmanje 240 ECTS bodova (dokaz: ovjerena fotokopija diplome),

2. da posjeduje certifikat ovlaštenog revizora sa validnom licencom,

3. da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na finansijsko-računovodstvenim poslovima, nakon završene visoke stručne spreme,

4. da ima najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima revizije, nakon završene visoke stručne spreme,

5. da posjeduje znanje rada na računaru, a posebno Microsoft Office (Word i Excel).

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata uzet će se u obzir i slijedeće:

1. sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa privrednog društva,

2. sposobnost za odgovorno obavljanje dužnosti direktora Odjela za internu reviziju,

3. posjedovanje stručnih znanja vezanih za internu reviziju, a posebno za računovodstvene i revizijske standarde,

4. izražena inicijativnost i neovisnost u radu i donošenju odluka,

5. komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

6. znanje i sposobnost razumijevanja poslovnih izvještaja i ukupnog zakonodavstva iz oblasti finansija, računovodstva i revizija,

7. sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima,

8. sposobnost za samostalno i timsko vršenje poslova revizije,

Uslovi pod tačkom IV bit će provjereni putem intervjua.

Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti sljedeće:

1. kraću biografiju sa podacima i kontakt telefon,

2. ovjerenu fotokopiju CIPS lične karte,

3. ovjerenu fotokopiju diplome,

4. ovjerenu fotokopiju certifikata ovlaštenog revizora,

5. dokaz o radnom iskustvu na finansijsko-računovodstvenim poslovima i poslovima revizije,

6. referenc listu obavljenih revizija,

7. uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup za radnje nespojive za rad na poslovima direktora Odjela interne revizije, 5 godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,

8. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

9. ovjerenu izjavu da mu pravosnažnom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na koju aplicira,

10. ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH,

11. ovjerenu izjavu da ne vrši funkciju u političkim strankama u smislu Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH,

12. ovjerenu izjavu da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Uputstva za primjenu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH,

13. ovjerenu izjavu da nema privatni i finansijski interes u društvu, da nije član Nadzornog odbora ili Odbora za reviziju društva, niti zaposlenik društva,

14. ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnosi član IX tačka 1. Ustava BiH.

Kandidati koji budu ušli u uži izbor za imenovanje direktora Odjele interne revizije bit će pozvani na intervju.

Konkurs će biti objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH” i dnevnom listu “Dnevni avaz” i ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti lično ili preoporučeno poštom, na adresu:

Javno preduzeće “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići,

 Ulica Alije Izetbegovića br. 25. Zavidovići,

72220 Zavidovići

(Odbor za reviziju)

sa naznakom

                            Prijava na javni konkurs (direktor Odjela za internu reviziju) – “ne otvarati”

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.