Novosti

07Aug

Održana trodnevna "Drvno-tehnološka konferencija i konferencija o šumarstvu" u parku prirode"Tajan"

Od 04. do 06.08.2020. godine, održana je Drvno-tehnološka konferencija i konferencija o šumarstvu u parku prirode"Tajan", koju su organizovali Drvni klaster "Namještaj i drvo" BiH u saradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije BiH i Šumarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu.

Konferencija je realizovana kao poslovno - turistički projekat pod nazivom „Tajan 2020“.

Uz mjere opreza zbog epidemije korona virusa, konferencija je okupila brojne stručnjake iz drvopreređivačkog sektora BiH, ali i regije, koji su protekla tri mjeseca komunicirali putem web platformi i online sastanaka. Najveći dio konferencije je održan na otvorenom prostoru uz propisane mjere zaštite.

Moderatori konferencije o šumarstvu su bili Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH, prof. dr. Ahmet Lojo, dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Refik Hodžić, predsjednik Udruženja inžinjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine. Jedan od ciljeva konferencije je bio formiranje inicijativnog odbora koji bi u konačnici doveo do formiranja sekcije inžinjera šumarstva u okviru Grupacije inžinjera FBiH.

Sadašnji problemi su takvi da ne postoji šumarska komora koja će dati strukovna rješenja u okviru izrade zakonskih i podzakonskih akata u oblasti šumarstva FBiH. Dosadašnja mišljenja koja se odnose na ovu problematiku je davalo Udruženje šumarskih inžinjera i tehničara FBiH (UŠIT), koje okuplja oko 1600 članova. Ono što je važno naglasiti je da od 2009. godine Federacija BiH nema usvojen Zakon o šumama. U nedostatku istoga, kantoni su donijeli Zakone o šumama po kojima se vrši potrajno gospodarenje šumama. Istaknuto je i da prijedlog Zakona o šumama FBiH iz 2017. godine, koji je upućen u parlamentarnu proceduru, sadrži pojedine odredbe koje su u suprotnosti sa potrajnim gospodaranjem šumama, što bi dovelo do devastacije šumskog fonda.

U radu konferencije učestvovao je i premijer ZDK Mirza Ganić, koji je istakao značaj sektora drvoprerade za privredu ovog kantona, posebno izvozno orijentisanih kompanija, ali i značaj turizma budući da je treći dan konferencije održan u prirodnom ambijentu izletišta Kamenica, koje je jedno od najznačajnijih turističkih odredišta u ovom kantonu.

Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu pripremio je aktuelne teme iz oblasti uzgoja i zaštite šuma, te su prezentacije na teme "Sjemensko – rasadnička proizvodnja u FBiH – između zakona i prakse" i  "Strane i invazivne vrste insekata u šumama BiH", predstavili doc.dr. Sead Ivojević i prof.dr. Osman Mujezinović.

Na konferenciji je ukazano na trenutno tešku situaciju u plasmanu drvnih sortimenata u FBiH, uvoz nekvalitetnih sortimenata iz sanitarnih sječa iz inostranstva, koji prati i uvoz bolesti drveta, a posebno nedonošenje zakona o šumama FBiH koji je godinama najveći problem s kojim se susreću svi oni koji rade u lancu uzgoja, sječe i prerade drveta, a čijim će se donošenjem, prije svega, zaštiti i očuvati bh. šume.

Konferenciji su prisustvovali i predstavnici JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići.