Novosti

29Jan

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana 26. a Zakona o radu (Službene novine Federacije BiH broj: 26/16, 89/18), članova 2. i 6. Pravilnika o radu Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići – prečišćeni tekst, te na osnovu Odluka o potrebi prijema u radni odnos, raspisuje se:

J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Aplicirati se može za slijedeća radna mjesta : 

UPRAVA DRUŠTVA

1. Stručni saradnik za strateško planiranje i razvoj - 1 izvršilac

2. Inženjer za sjemensko-rasadničku proizvodnju i sporedne šumske proizvode - 1 izvršilac

3. Referent za uzgoj šuma, sjemensko-rasadničku proizvodnju i sekundarne šumske proizvode - 1 izvršilac

4. Inženjer za certificiranje šuma i izradu projekata prema fondovima - 1 izvršilac

5. Referent za izradu projekata - 1 izvršilac

6. Komercijalista II - 1 izvršilac

7. Stručni saradnik za kadrovske poslove  - 1 izvršilac 

POSLOVNA JEDINICA “ŠUMARIJA” OLOVO

UPRAVA POSLOVNE JEDINICE

1. Projektant u šumarstvu - 2  izvršioca

2. Inženjer u šumarstvu - 5  izvršioca

3. Referent zaštite na radu i zaštite od požara - 1  izvršilac

4. Referent šumarstva - 3  izvršioca

5. Rasadničar - 1  izvršilac

RADNA JEDINICA OLOVO

1.Administrator-blagajnik - 1  izvršilac

2. Šumarski tehničar-klaser - 2  izvršioca

3. Magaciner-domar - 1 izvršilac

4. Vozač-pomoćni radnik - 1 izvršilac

5. Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu  - 2  izvršioca

6. Sjekač-radnik u šumarstvu - 4  izvršioca

7. Radnik u šumarstvu - 10  izvršilaca

8. Kočijaš-pomoćni radnik - 3  izvršioca

RADNA JEDINICA SOLUN

1. Šumarski tehničar-klaser - 1  izvršilac

2. Vozač-pomoćni radnik  - 1  izvršilac

3. Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu - 1  izvršilac

4. Sjekač-radnik u šumarstvu - 4  izvršioca

5. Radnik u šumarstvu - 5  izvršilaca

6. Kočijaš-pomoćni radnik - 4 izvršioca

RADNA JEDINICA DUBOŠTICA

1. Tehnolog uzgoja, zaštite i iskorištavanja šuma - 1  izvršilac

2. Šumarski tehničar-klaser - 3  izvršioca

3. Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu - 1  izvršilac

4. Sjekač-radnik u šumarstvu - 6  izvršilaca

5. Radnik u šumarstvu - 10  izvršilaca

6. Kočijaš-pomoćni radnik  - 2 izvršioca

RADNA JEDINICA “GRAĐENJE I ODRŽAVANJE”

1. Automehaničar - 3  izvršioca

2. Autolimar-varilac - 1  izvršilac

3. Vozač-pomoćni radnik - 2  izvršioca

4. Rukovaoc građevinskom mehanizacijom-pomoćni radnik - 2  izvršioca

5. Miner-kompresorista-pomoćni radnik - 1  izvršilac

6. Bravar-tokar - 1 izvršilac

POSLOVNA JEDINICA “ŠUMARIJA” VAREŠ

1.Tehnolog uzgoja, zaštite i iskorištavanja šuma   - 1  izvršilac

2. Inženjer u šumarstvu   - 3  izvršioca

3. Koordinator pravnih i opštih poslova   - 1  izvršilac

4. Administrator - 1 izvršilac

5. Referent šumarstva  - 1 izvršilac

6. Šumarski tehničar primač-otpremač - 9 izvršilaca

7. Šumarski tehničar-klaser - 2 izvršioca

8. Sjekač – radnik u šumarstvu - 26  izvršilaca

9. Vozač zglobnog traktora - radnik u šumarstvu   - 7  izvršilaca

10. Radnik u šumarstvu - 19  izvršilaca

11. Pomoćni radnik - 1 izvršilac

12. Čuvar - 3  izvršioca

13. Glavni majstor-defektator  - 1 izvršilac

14. Auto limar-varilac  - 1 izvršilac

15. Bravar-tokar  - 1  izvršilac

16. Automehaničar - 1 izvršilac

17. Čistačica - 1 izvršilac

18.  Vozač - pomoćni radnik :            

-  RJ Okruglica - 1 izvršilac

-  RJ Zvijezda - 1 izvršilac

-  RJ „Građenje i održavanje“ - 1 izvršilac

POSLOVNA JEDINICA “ŠUMARIJA” VISOKO

1. Šumarski tehničar-klaser - 1  izvršilac

2. Administrator-ref. za obračun plaća-blagajnik-fakturista - 1 izvršilac

POSLOVNA JEDINICA “ŠUMARIJA” KAKANJ

1. Tehnolog iskorištavanja šuma  - 1 izvršilac

2. Inženjer u šumarstvu  - 1 izvršilac

3. Stručni saradnik u šumarstvu  - 1  izvršilac

4. Administrator-blagajnik - 1  izvršilac

5. Poslovođa iskorištavanja šuma  - 1  izvršilac

6. Sjekač-radnik u šumarstvu - 12  izvršilaca

7. Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu - 2  izvršioca

8. Radnik u šumarstvu  - 1  izvršilac

9. Vozač-pomoćni radnik - 2  izvršioca

10. Automehaničar - 1  izvršilac 

POSLOVNA JEDINICA “ŠUMARIJA” ZENICA

1.Tehnolog iskorištavanja šuma  - 1  izvršilac

2. Tehnolog uzgoja i zaštite   - 1  izvršilac

3. Projektant u šumarstvu   - 2  izvršioca

4. Inženjer u šumarstvu  - 2  izvršioca

5. Referent fakturisanja-blagajnik  - 1  izvršilac

6. Poslovođa održavanja  - 1  izvršilac

7. Šumarski tehničar-klaser  - 2  izvršioca

8. Šumarski tehničar primač-otpremač  - 1  izvršilac

9. Sjekač-radnik u šumarstvu  - 3  izvršioca

10. Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu - 1  izvršilac

11. Radnik u šumarstvu  - 2  izvršioca

12. Pomoćni radnik  - 1  izvršilac

13. Čistačica  - 2  izvršioca

14. Čuvar  - 1  izvršilac

POSLOVNA JEDINICA “ŠUMARIJA” ŽEPČE

1. Inženjer u šumarstvu   - 1  izvršilac

2. Stručni saradnik u šumarstvu   - 1  izvršilac

3. Šumarski tehničar-klaser  - 1  izvršilac

4. Šumarski tehničar primač-otpremač   - 2  izvršioca

5. Rasadničar  - 2  izvršioca

POSLOVNA JEDINICA “ŠUMARIJA” ZAVIDOVIĆI

UPRAVA POSLOVNE JEDINICE

1. Projektant u šumarstvu   - 2  izvršioca

2. Inženjer u šumarstvu  - 4  izvršioca

3. Stručni saradnik u šumarstvu  - 1  izvršilac

4. Stručni saradnik za projektovanje   - 1  izvršilac

5. Magaciner  - 1  izvršilac

6. Rasadničar   - 3  izvršioca

7. Čistačica  - 1  izvršilac

RADNA JEDINICA KAMENICA

1. Poslovođa iskorištavanja šuma  - 1  izvršioca

2. Šumarski tehničar-klaser - 5  izvršilaca

3. Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu   - 3  izvršioca

4. Sjekač-radnik u šumarstvu  - 5  izvršilaca

5. Pomoćni radnik  - 1  izvršilac

6. Radnik u šumarstvu  - 2  izvršioca

7. Čuvar-štalar - 1  izvršilac

RADNA JEDINICA VOZUĆA

1.Tehnolog uzgoja, zaštite i iskorištavanja šuma  - 1  izvršilac

2. Šumarski tehničar-klaser  - 5  izvršilaca

3. Šumarski tehničar primač-otpremač   - 1  izvršilac

4. Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu   - 1  izvršilac

5. Sjekač-radnik u šumarstvu - 5  izvršilaca

6. Radnik u šumarstvu   - 1  izvršilac

RADNA JEDINICA “GRAĐENJE I ODRŽAVANJE”

1. Auto mehaničar   - 2  izvršioca

2. Auto limar-varilac  - 1  izvršilac

3. Vozač-pomoćni radnik  - 1  izvršilac

4. Rukovaoc građevinskom mehanizacijom-pomoćni radnik  - 1  izvršilac

5. Građevinski radnik  - 2  izvršioca

 POSLOVNA JEDINICA “ŠUMARIJA” MAGLAJ

1.Projektant u šumarstvu   - 1  izvršilac

2. Stručni saradnik u šumarstvu   - 1  izvršilac

3. Šumarski tehničar primač-otpremač  - 1  izvršilac

POSLOVNA JEDINICA “ŠUMARIJA” TEŠANJ

1 . Inženjer u šumarstvu   - 1  izvršilac

2. Šumarski tehničar – klaser    - 1  izvršilac

3. Šumarski tehničar primač-otpremač - 1 izvršilac

4. Pomoćni radnik   - 2 izvršioca 

POSLOVNA JEDINICA SPOMENIK PRIRODE “TAJAN”

1. Referent u info centru  - 1  izvršilac

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme a najduže na 3 (tri) mjeseca. Za oglašena radna mjesta nije predviđen probni rad.

Kontakt osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja Ibrahimefendić Vanesa, stručni saradnik za kadrovske poslove.          

Prijava na javni oglas mora biti potpisana od podnosioca prijave, u suprotnom će se smatrati neurednom prijavom.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavu na konkurs ne dostave traženu dokumentaciju, neće biti razmatrane. 

OPĆI USLOVI KOJE KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI:

1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine

2. Da je stariji od 18 godina

3. Da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova predviđenih za radno mjesto na koje bude izabran.

DOKAZI KOJI SE DOSTAVLJAJU NA OGLAS:

1. Prijavu na oglas

2. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija)

3. Potvrda o prebivalištu CIPS (original ili ovjerena kopija)

4. Diplomu o završenom obrazovanju (ovjerena kopija)

5. Potvrdu o radnom iskustvu ( original ili ovjerena kopija)

6. Ovjerena kopija vozačke dozvole za radna radna mjesta gdje je vozačka dozvola propisana kao poseban uslov

Jednom prijavom se može konkurisati na više radnih mjesta (precizno označiti radno mjesto, poslovnu jedinicu, radnu jedinicu) .

KRITERIJI ZA BODOVANJE:

Postupak izbora  za kandidate za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata koji će vršiti komisija koja ima za cilj da utvrdi personalne karakteristike i iskazane sposobnosti kandidata za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta. Kandidat će biti bodovan ocjenama od 1 do 5.

Za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više i visoko obrazovanje postupak izbora se zasniva na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom  i stručnom ispitu sa svakim kandidatom.

Pismeni dio stručnog ispita kandidati polažu u vidu testa koji se sastoji od 15 pitanja i svaki tačan odgovor ocjenjuje se sa jednim bodom, a na usmenom stručnom ispitu kandidate ocjenjuje svaki član komisije dodjeljujući određen broj bodova najviše do 5 bodova.

Samo kandidati koji su na pismenom stručnom ispitu ostvarili najmanje 10 tačnih odgovora mogu pristupiti usmenom stručnom ispitu.

Konačna ocjena kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje čini zbir bodova datih od svakog člana komisije, a za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više ili visoko obrazovanje  konačnu ocjenu čini zbir bodova sa pismenog i usmenog dijela stručnog ispita.

Izuzetak čini radno mjesto “Referent šumarstva” gdje kao poseban uslov propisan BA-180ECTS-šumarski fakultet/odsjek šumarstvo/SSS-IV šumarski tehničar,  postupak  izbora kandidata vršit će se na način koji je propisan za visoko stručno obrazovanje.

LITERATURA IZ KOJE ĆE BITI PISMENI I USMENI STRUČNI ISPIT :

Radno mjesto Stručni saradnik za strateško planiranje i razvoj:

1. Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13)

2. Zakon o računovodstvu i reviziji (Službene novine Federacije BiH broj: 83/09)

3. Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići,

4. Zakon o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj: 8/05; 81/08)

Radno mjesto Inženjer za sjemensko-rasadničku proizvodnju i sporedne šumske proizvode:

1. Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13),

2. Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikularnih vrsta drveta i grmlja (Službene novine FBiH broj: 71/05),

3. Pravilnik o načinu pakiranja, plombiranja i deklarisanju šumskog i hortikulturnog sadnog materijala (Službene novine FBiH broj: 79/07),

4. Pravilnik o načinu i metodologiji stručnog pregleda proizvodnje sadnog materijala (Službene novine FBiH broj: 79/07)

5. Pravilnik o uzgoju, iskorištavanju, sakupljanju i prometu sekundarnih šumskih proizvoda( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13).

Radno mjesto Inženjer za certificiranje šuma i izradu projekata prema fondovima:

1. Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13)

2. The FSC National Forest Stewardship Standard of Bosnia and Herzegovina FSC-STD-BiH-01-2019, FSC International Center GmbH,

3. Šume Visoke zaštitne vrijednosti u Bosni i Hercegovini-Vodič za izdvajanje, gospodarenje i monitoring. WWF Adria, HCVF vodič 2017.

Radno mjesto Komercijalista II:

1.Zakon o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj: 39/14),

2. Pravilnik o javnim nabavkama JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići,

3. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma (Službeni glasnik BiH broj: 90/14),

4. Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ( Službeni glasnik BiH broj: 90/14),

5. Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj: 66/16),

6. Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude za izvršenje ugovora (Službeni glasnik BiH broj: 90/14).

Radno mjesto Stručni saradnik za kadrovske poslove:

1. Zakon o radu (Službene novine FBiH broj: 16/16; 89/18)

2. Pravilnik o radu JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići

3. Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju (Službene novine FBiH broj: 13/18),

4. Zakon o zdravstvenom osiguranju (Službene novine FBiH broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18)

5. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije radnicima i drugim licima angažovanim na radu (Službene novine Federacije BiH broj: 92/16).

Radno mjesto Projektant u šumarstvu:

1. Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13)

2. Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

3. Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

4. Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

5. Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). 

Radno mjesto Inženjer u šumarstvu:

1. Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13)

2. Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

3. Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

4. Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

5. Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). 

Radno mjesto Tehnolog uzgoja, zaštite i iskorištavanja šuma:

1. Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13)

2. Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

3. Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

4. Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

5. Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13).

Radno mjesto Tehnolog iskorištavanja šuma:

1. Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13)

2. Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

3. Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

4. Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

5. Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). 

Radno mjesto Tehnolog uzgoja i zaštite šuma:

1. Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13)

2. Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

3. Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

4. Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

5. Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13).

Radno mjesto Stručni saradnik u šumarstvu:

1. Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13)

2. Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

3. Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

4. Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

5. Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13).

Radno mjesto Stručni saradnik za projektovanje:

1. Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13)Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

2. Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

3. Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

4. Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13).

Radno mjesto Referent šumarstva:

1. Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13)

2. Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

3. Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

4. Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

5. Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13).

Radno mjesto Koordinator pravnih i opštih poslova:

1. Zakon o radu (Službene novine FBiH broj: 16/16; 89/18)

2. Pravilnik o radu JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići

3. Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju (Službene novine FBiH broj: 13/18),

4. Zakon o zdravstvenom osiguranju (Službene novine FBiH broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18).

Radno mjesto Referent u info centru:

1. Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13)

2. Zakon o proglašenju Spomenika prirode “Tajan” (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 3/08),

3. Pravilnik o unutarnjem redu i čuvarskoj službi Spomenika prirode “Tajan”,

4. Pravilnik o zaštiti upravljanju i održivom korištenju ribljeg fonda u vodotocima na području Spomenika prirode “Tajan”,

5. Pravilnik o uslovima i iznajmljivanja i upotrebe bicikala i opreme u Spomeniku prirode “Tajan”.

O vremenu i mjestu održavanja postupka izbora poslodavac će obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi i to najmanje 5 dana prije održavanja ispita. U postupku izbora kandidata poslodavac će isključivo komunicirati sa kandidatom pismenim putem.

Kandidati koji budu izabrani dužni su u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljem kandidatu, dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Osnovna plaća je proizvod najniže neto plaće i koeficijenta složenosti poslova. Najniža neto plaća utvrđuje se u iznosu od 55% prosječne plaće isplaćene u Federaciji BiH prema posljednjim objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za prethodnu godinu za mjesečni fond od 176 sati te se koriguje za efektivni fond sati za tekući (obračunski) mjesec.

Prijave na oglas se mogu lično predati u Poslovnoj jedinici,  a mogu se dostaviti i preporučenom poštom na adresu: 

Javno preduzeće

“Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići,

Ulica Alije Izetbegovića br. 25. Zavidovići,

72220 Zavidovići

(sa naznakom –NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS)

Ovaj oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” i putem web stranice preduzeća (www.spdzdk.ba), kao i na web stranici osnivača – Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba).

Oglas se dostavlja i u JU "Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona", najkasnije na dan objave u dnevnom listu, koja ga isti dan objavljuje na svojoj web stranici.

Prijava sa traženim dokumentima dostavlja se u roku od 8 dana od dana njegove posljednje objave.        

Integralni tekst javnog oglasa sa detaljnim opisom pozicija koje su predmet aplikacija možete pogledati ovdje.