Novosti

10Sep

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana 4. stav 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko -  dobojskom kantonu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 8/19) i člana 4. Pravilnika o radu Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići, raspisuje se:

J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 

Radna mjesta na koja zainteresovani kandidati mogu aplicirati :

1. Sjekač – radnik u šumarstvu (Poslovna jedinica “Šumarija” Vareš) – 5 (pet) izvršilaca

 2. Vozač zglobnog traktora – radnik u šumarstvu (PJ “Šumarija” Vareš) – 1 (jedan)  izvršilac

 3. Radnik u šumarstvu (Poslovna jedinica “Šumarija” Vareš) – 7 (sedam) izvršilaca

 4. Čuvar (Poslovna jedinica “Šumarija” Vareš) – 1 (jedan) izvršilac

 5. Radnik u šumarstvu ( Poslovna jedinica “Šumarija” Zenica) – 1 (jedan) izvršilac

 6. Pomoćni radnik (Poslovna jedinica “Šumarija” Zenica ) – 1 (jedan) izvršilac

 7. Šumarski tehničar, primač-otpremač (Poslovna jedinica “Šumarija” Zavidovići) – 1 (jedan) izvršilac

 8. Auto limar-varioc (Poslovna jedinica “Šumarija” Zavidovići) – 1 (jedan) izvršilac

 9. Šumarski tehničar, primač-otpremač (Poslovna jedinica “Šumarija” Tešanj) – 1 (jedan) izvršilac

10. Stručni saradnik u šumarstvu (Poslovna jedinica “Šumarija” Tešanj) – 1 (jedan) izvršilac

Kandidati su dužni dostaviti:

1. Prijavu na oglas

2. Diplomu o završenom obrazovanju (original ili ovjerena kopija)

3. Potvrdu o radnom iskustvu ( original ili ovjerena kopija)

 Pored posebnih uslova navedenih u oglasu kandidati moraju ispunjavati i opće uslove:

1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine

2. Da je stariji od 18 godina

3. Da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova predviđenih za radno mjesto na koje se prijavljuje

Tekst javnog konkursa sa detaljnim opisom poslova i uslova koje zainteresovani kandidati moraju ispunjavati možete preuzeti klikom ovdje. 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme najdalje do 31.12.2019. godine.  Prijava na javni oglas mora biti potpisana od podnosioca prijave, u suprotnom će se smatrati neurednom prijavom.

Postupak izbora  za kandidate za radna mjesta od 1 – 9 zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata koji će vršiti komisija koja ima za cilj da utvrdi personalne karakteristike i iskazane sposobnosti kandidata za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta. Kandidat će biti bodovan ocjenama od 1 do 5.

Za radno mjesto pod rednim brojem 10. postupak izbora se zasniva na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom  i stručnom ispitu sa svakim kandidatom.

Literatura iz koje će biti pismeni i usmeni stručni ispit:

1. Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13)

2. Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). 

Pismeni dio stručnog ispita kandidati polažu u vidu testa koji se sastoji od 15 pitanja i svaki tačan odgovor ocjenjuje se sa jednim bodom, a na usmenom stručnom ispitu kandidate ocjenjuje svaki član komisije dodjeljujući određen broj bodova najviše do 5 bodova.

Samo kandidati koji su na pismenom stručnom ispitu ostvarili najmanje 10 tačnih odgovora mogu pristupiti usmenom stručnom ispitu.

Konačna ocjena kandidata za radna mjesta od 1-9 čini zbir bodova datih od svakog člana komisije, a za radna mjesto pod rednim brojem 10., konačnu ocjenu čini zbir bodova sa pismenog i usmenog dijela stručnog ispita.

O vremenu i mjestu održavanja postupka izbora poslodavac će obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi i to najmanje 5 dana prije održavanja ispita. U postupku izbora kandidata poslodavac će isključivo komunicirati sa kandidatom pismenim putem.

Kandidati koji budu izabrani dužni su u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljem kandidatu, dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Osnovna plaća je proizvod najniže neto plaće i koeficijenta složenosti poslova. Najniža neto plaća za 2019. godinu iznosi 488,95 KM.

Kontakt osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja je Čamdžić Mesud, rukovodilac Službe za kadrovske i opće poslove.  

Prijave na oglas se mogu lično predati u Upravu preduzeća u Zavidovićima, a mogu se dostaviti i preporučenom poštom na adresu:

Javno preduzeće

“Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići,

Ulica Alije Izetbegovića br. 25. Zavidovići,

72220 Zavidovići

(sa naznakom –NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS)

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavu na konkurs ne dostave traženu dokumentaciju, neće biti razmatrane.

Ovaj oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” i putem web stranice preduzeća (www.spdzdk.ba), kao i na web stranici osnivača – Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba).

Oglas se dostavlja i u JU "Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona", najkasnije na dan objave u dnevnom listu, koja ga isti dan objavljuje na svojoj web stranici.

Prijava sa traženim dokumentima dostavlja se u roku od 8 dana od dana njegove posljednje objave.