JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

24Nov

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 21-PL/22)

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 28.11.2022.

Na osnovu Pravilnika o postupku prodaje drvnih sortimenata putem javnog nadmetanja – licitacije, br. NO-02-VI-107/16, od 13.12.2016.godine, i Odluke direktora o raspisivanju javnog nadmetanja za pretprodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije broj: 03-4974/22 od 15.11.2022. godine, a shodno Zapisniku komisije sa otvaranja ponuda br. 03-4974/22, od 15.11.2022. godine, Izvještaja komisije broj :03-4974-3/22, od 23.11.2022. godine, te na osnovu dokumentacije Javnog nadmetanja br. 21-PL/22, br.03-4974-1/22, od 15.11.2022. godine, donose se slijedeće

O D L U K E 

O izboru najpovoljnijih ponuđača

(Prodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put", br. 21-PL/22) 

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 1 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 35,17 m, izabrana je ponuda ponuđača „XYLON CORPORATION” d.o.o. Sarajevo.

Na pomenuti postupak (lot – 1), blagovremeno su pristigle dvije ponude, koje su formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 16.095,60 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata hrasta, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 2 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 20,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „MIAM”d.o.o. Fojnica.

Na pomenuti postupak (lot – 2), blagovremeno su pristigle tri ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 9.270,00 KM bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata, na „paritetu tvrdi put“ Lot – 3 , na području JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ukupne drvne mase 150,00 m, izabrana je ponuda ponuđača „MIAM”d.o.o. Fojnica.

Na pomenuti postupak (lot – 3), blagovremeno su pristigle dvije ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 89.750,00 KM bez PDV-a.

Na pomenuti postupak (lot –4), nije bilo zainteresovanih ponuđača.

Na pomenuti postupak (lot –5), nije bilo zainteresovanih ponuđača.

Odluke možete preuzeti ovdje.

U skladu sa procedurama propisanim zakonom i pravilnikom, navedenom ponuđaču će biti ponuđeno sklapanje ugovora o ispruci drvnih sortimenata.

Nezadovoljni ponuđači, mogu podnijeti pismeni prigovor na odluku u roku od 2 (dva) dana od dana prijema odluke. Prigovor odlaže zaključivanje ugovora.