JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

21Nov

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku nabavke usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata, br. 112/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 01.12.2022.

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, pokrenut je postupak javne nabavke putem otvorenog postupka br. 112/22   -  Usluge u šumarstvu, sječa i izvoz drvnih sortimenata za potrebe JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići.

Postupak javne nabavke predmetnih usluga provela je Komisija imenovana Odlukom direktora društva. 

01. Odluka o poništenju postupka javne nabavke za lotove 1, 8, 11 i 13. Odluka o poništenju postupka javne nabavke za navedene lotove je donesena jer nije prispjela niti jedna prijava, po smjernicama uprave – (Odluku preuzmite ovdje)

02. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 2“ŠG GORJE”d.o.o. Žepče (Odluku preuzmite ovdje)

03. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 3“MR WOOD”d.o.o. Zavidovići” (Odluku preuzmite ovdje)

04. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 4“MR WOOD”d.o.o. Zavidovići” (Odluku preuzmite ovdje)

05. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 5“ŠG GORJE”d.o.o. Žepče (Odluku preuzmite ovdje)

06. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 6“ŠG GORJE”d.o.o. Žepče (Odluku preuzmite ovdje)

07. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 7“ŠG GORJE”d.o.o. Žepče (Odluku preuzmite ovdje)

08. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 9“MR WOOD”d.o.o. Zavidovići”  (Odluku preuzmite ovdje)

09. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 10“DRVEX”d.o.o. Žepče (Odluku preuzmite ovdje)

10. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 12“PALEŽ”d.o.o. Olovo (Odluku preuzmite ovdje)

11. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 14SD“ASKO” Vogošća (Odluku preuzmite ovdje)

12. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 15“KRPIĆ”d.o.o. Žepče (Odluku preuzmite ovdje)

13. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 16“MR WOOD”d.o.o. Zavidovići” (Odluku preuzmite ovdje)

14. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 17“PALEŽ”d.o.o. Olovo (Odluku preuzmite ovdje)

15. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 18“ŠG GORJE”d.o.o. Žepče (Odluku preuzmite ovdje)

16. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 19“MR WOOD”d.o.o. Zavidovići” (Odluku preuzmite ovdje)

17. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 20“SELIMANOVIĆ”d.o.o. Tešanj (Odluku preuzmite ovdje)

Protiv ovih odluka može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ovih odluka. Žalba se izjavljuje ugovornom organu JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići u pisanoj formi, direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.