JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

31Oct

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku prodaje kukuruza u zrnu, br. 07-PS/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 02.11.2022.

Na osnovu Pravilnika o postupku prodaje proizvoda I sredstava putem javnog nadmetanja – licitacije, br. NO-02-VII-143-1/17, od 22.11.2017. godine, i Odluke direktora o raspisivanju javnog nadmetanja za prodaju kukuruza u zrnu putem licitacije broj: 03-4573/22, od 20.10.2022. godine, a shodno Zapisniku komisije sa otvaranja ponuda br. 03-4573-2/22, od 28.10.2022. godine, Izvještaja komisije broj :03-4573-3/22, od 28.10.2022. godine, te na osnovu dokumentacije Javnog nadmetanja br. 07-PS/22, br.03-4573-1/22, od 20.10.2022. godine, donose se slijedeća

O D L U K A

O izboru najpovoljnijih ponuđača

(Prodaja kukuruza u zrnu, br. 07-PS/22) 

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju kukuruza u zrnu, ukupne početne cijene 0,51 KM/kg, u PJ”Šumarija Žepče – Rasadnik Žepče”, izabrana je ponuda ponuđača Kresić Perice iz Žepča.

Na pomenuti postupak, blagovremeno su pristigle dvije ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 0,51 KM/kg.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Nezadovoljni ponuđači, mogu podnijeti pismeni prigovor na odluku u roku od 2 (dva) dana od dana prijema odluke. Prigovor odlaže zaključivanje ugovora.