JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

14Oct

Javno nadmetanje br. 19-PL/22 (Pretprodaja šumskih drvnih sortimenata "na paritetu tvrdi put")

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 21.10.2022.

Na osnovu Odluke direktora raspisuje se Javno nadmetanje za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije broj: 03-4436/22 od 13.10.2022. godine:

 J A V N O      N A D M E T A NJ E  broj: 19 – PL /22

(Pretprodaja šumskih drvnih sortimenata na paritetu tvrdi put“ na području JP “ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići, Poslovne jedinice “Šumarija Olovo“i"Šumarija Žepče")

Obavezno je aplicirati na cijeli LOT, parcijalne ponude će biti odbijene.

Ponuda treba da sadrži:

1. Cjenovni obrazac ponude (mora biti potpisan i ovjeren);

2. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki LOT posebna uplata na posebnoj uplatnici (10% od početne vrijednosti LOT-a);

3. Izjavu o prihvaćanju uslova licitacije (nalazi se u prilogu javnogpoziva);

4. Obrazac za dostavljanje ponude (nalazi se u prilogu javnogpoziva).

Pravo učešća imaju sva pravna lica.

Obaveza Kupca je da preuzme količinski do 5% više od ugovorene količine, ukoliko ta količina ostane na stovarištu.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu cijenu za jedan LOT, prednost će imati ponuđač/kupac koji je ponudio veću cijenu za prvu klasu drvnog sortimenta koji se prodaje.

Ukoliko su cijene identične po svim klasama kod dva ili više ponuđača, bit će pozvani na usmenu licitaciju – nadmetanje. U pozivu za usmenu licitaciju, ponuđači/kupci će biti obavješteni o mjestu, datumu i početku zakazanog usmenog nadmetanja kao i o najmanjem iznosu podizanja cijene. Licitirati se ne može ispod prvobitno ponuđene cijene u ponudi. Ukoliko se jedan od ponuđača ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju ugovor će se dodijeliti ponuđaču/kupcu koji je pristupio nadmetanju. U slučaju da se niti jedan ponuđač ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju, LOT se poništava.

Kupac plaća robu avansno prije otpremanja drvnih sortimenata. Iznos avansnih uplata u toku realizacije ugovora utvrđivat će Prodavac na bazi raspoloživih količina o kojima će upoznati Kupca.

Utovar šumskih drvnih sortimenata na prijevozno sredstvo je obaveza kupca.

Prodavac zadržava pravo, da ne zaključi ugovor s kupcom koji bude izabran kao najpovoljniji u ovom postupku javnog nadmetanja-licitacije, ukoliko se ne odabere ponuđač u postupku javne nabavke “usluga sječe i izvoza“, za odjel koji je predmet javnog nadmetanja, a koji se provodi u skladu s Zakonom o javnim nabavkama.

Pomenuto pravo prodavac zadržava iz razloga što se postupak prodaje vrši na način predprodaje u dva odvojena postupka.

Postupak prodaje drva prije izvođenja radova se provodi putem javnog nadmetanja-licitacije, pod uslovima propisanim Odlukom Vlade FBIH o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata ( Sl.novine FBIH broj: 52/09. ), dok se postupak javne nabavke “usluga sječe i izvoza“ za isti predmetni odjel provodi u skladu s Zakonom o javnim nabavkama BIH.

Ukoliko se u  postupku javne nabavke “usluga sječe i izvoza“ ne izabere ponuđač u roku od 60 dana od dana dostavljanja odluke o izboru ponuđača u ovom postupku prodaje drvnih sortimenata ,,na tvrdom putu“, prodavac nema obavezu zaključiti ugovor sa kupcom koji bude odabran kao najpovoljniji ponuđač u ovom postupku prodaje putem javnog nadmetanja-licitacije, ili nije u mogućnosti iz tehničkih razloga vlastitim sredstvima realizirati poslove sječe i izvoza šumskih drvnih sortimenata.

Kupac je dužan poštivati preuzimanje dnevne dinamike raspoloživih količina koje mu ponudi Prodavac.

Ponuđačima čija ponuda ne bude izabrana kao najpovoljnija, garancija će se vratiti nakon što se zaključi ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem.

Ponude slati u zatvorenoj kuverti najkasnije do 21.10.2022. godine do 10:00 sati na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom LICITACIJA broj: 19-PL /22 – Pretprodaja šumskih drvnih sortimenata „na paritetu tvrdi put“ –NE OTVARATI.

Rok za dostavljanje ponuda ističe 21.10.2022. godine u 10:00 sati.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

Cjenovni obrazac ponude treba biti potpisan i ovjeren pečatom.

Prijave slati na adresu JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, Ulica Alije Izetbegovića br. 25, Zavidovići.

Javno otvaranje će se obaviti dana 21.10.2022. godine u 11:00 sati, u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima, u Ulici Alije Izetbegovića br. 25.

Tendersku dokumentaciju sa cjenovnim obrascima ponude, možete preuzeti ovdje.