JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

26Sep

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u psotupku nabavke rezervnih dijelova za putnička vozila, br.71/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 06.09.2022.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 23.09.2022. godine, donosi se slijedeća

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za putnička vozila, br. 71/22

Na osnovu javnog  poziva o nabavci broj: 71/22 – Otvoreni  postupak za nabavku rezervnih dijelova za putnička vozila, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da su na navedeni javni poziv prispjele tri blagovremene ponude i to od ponuđača “MAHH”d.o.o. Zavidovići, “TOTAL – TARADE”d.o.o. Doboj i “KARE”d.o.o. Sarajevo.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je nadalje konstatovala da su ponuđači “MAHH”d.o.o. Zavidovići i “TOTAL – TARADE”d.o.o. Doboj, dostavili ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjavaju zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da su pristigle ponude formalno - pravno ispravne. Ponuđač “KARE”d.o.o. Sarajevo, nije dostavio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Nakon provedene e-aukcije, najpovoljniju ponudu je dostavio ponuđač “MAHH”d.o.o. Zavidovići, te je donesena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ove Odluke, može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.