JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

22Sep

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga izrade ŠPO za ŠGP"Kakanjsko", br. 86/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 03.10.2022.

Na osnovu člana 69. Stav 2. tačka d), 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 12.09.2022. godine, donosi se slijedeća

O D L U K A

O poništenju postupka javne nabavke usluga izrade ŠPO za ŠGP”Kakanjsko”, br. 86/22

Na osnovu javnog  poziva o nabavci broj: 86/22 – Otvoreni  postupak za nabavku usluga izrade ŠPO za ŠGP”Kakanjsko”, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da je na navedeni javni poziv prispjela jedna blagovremena ponuda i to od grupe ponuđača “WALD PROJEKT”d.o.o. Bosanska Krupa i “ŠUMA PLAN”d.o.o. Banja Luka.  

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je nadalje konstatovala da je ponuđač dostavio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da je pristigla ponuda formalno - pravno ispravne.

Nadalje, komisija je konstatovala da ponuda jedinog ponuđača prelazi procijenjenu vriednost ponude za 9,76 %, te je shodno tome, donesena odluka o poništenju postupka javne nabavke.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ove Odluke, može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.