JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

15Sep

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za traktore Ecotruck 120V i 140V, br. 73/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 26.09.2022.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 12.09.2022. godine, donosi se slijedeća

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za traktore Ecotruck 120 V i 140 V, br. 73/22

Na osnovu javnog  poziva o nabavci broj: 73/22 – Za nabavku rezervnih dijelova za traktore Ecotruck 120 V i 140 V, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da je na navedeni javni oglas, prispjela jedna blagovremena ponuda, I to od ponuđača “DRR AUTO” d.o.o. Kiseljak.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je nadalje konstatovala da je ponuđač dostavio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da je pristigla ponuda formalno - pravno ispravna.

Shodno navedenom, najpovoljniju ponudu dostavi je ponuđač “DRR AUTO” d.o.o. Kiseljak, te je donesena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ove Odluke, može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.