JAVNI POZIVI

01Jul

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku nabavke radova građevinske mehanizacije, br. 60/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 11.07.2022.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 01.07.2022. godine, donose se slijedeće

O D L U K E

o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku nabavke radova građevinske mehanizacije, br. 60/22

Na osnovu javnog  poziva o nabavci broj: 60/22 – Otvoreni postupak za nabavku radova građevinske mehanizacije, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da je na navedeni javni poziv za lot – 1 – PJ”Šumarija Zenica”, prispjelo pet blagovremenih ponuda, i to od ponuđača “KM GRADNJA” d.o.o. Tešanj, “IKAN”d.o.o. Zavidovići, “POROBIĆ”d.o.o. Zavidovići, “GP HELDOVAC”d.o.o. Zavidovići i “BN TRANSPORT”d.o.o. Zavidovići.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da su ponuđači dostavili ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjavaju zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da su pristigle ponude formalno - pravno ispravne.

Nadalje, Komisija je konstatovala da je najpovoljniju ponudu za lot – 1 – PJ”Šumarija Zenica”, dostavio ponuđač “BN TRANSPORT”d.o.o. Zavidovići.  

Odluku možete preuzeti ovdje. 

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da su na navedeni javni poziv za lot – 2 – PJ”Šumarija Zavidovići”, prispjele četiri  blagovremene ponude, i to od ponuđača “KM GRADNJA” d.o.o. Tešanj, “IKAN”d.o.o. Zavidovići, “POROBIĆ”d.o.o. Zavidovići, i “BN TRANSPORT”d.o.o. Zavidovići.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da su ponuđači dostavili ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjavaju zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da su pristigle ponude formalno - pravno ispravne.

Nadalje, Komisija je konstatovala da je najpovoljniju ponudu za lot – 2 – PJ”Šumarija Zavidovići”, dostavio ponuđač “BN TRANSPORT”d.o.o. Zavidovići.  

Odluku možete preuzeti ovdje. 

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da su na navedeni javni poziv za lot – 3 – PJ”Šumarija Tešanj”, prispjele četiri blagovremene ponude, i to od ponuđača “KM GRADNJA” d.o.o. Tešanj, “IKAN”d.o.o. Zavidovići, “POROBIĆ”d.o.o. Zavidovići i “GP HELDOVAC”d.o.o. Zavidovići.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da su ponuđači dostavili ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjavaju zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da su pristigle ponude formalno - pravno ispravne.

Nadalje, Komisija je konstatovala da je najpovoljniju ponudu za lot – 3 – PJ”Šumarija Tešanj”, dostavio ponuđač “KM GRADNJA” d.o.o. Tešanj.  

 Odluku možete preuzeti ovdje. 

Protiv ovih Odluka, može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.