JAVNI POZIVI

01Jul

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke minibus vozila, br.37/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 11.07.2022.

Na osnovu članova 64. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 01.07.2022. godine, donosi se slijedeća

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke minibus vozila, br.37/22

Na osnovu javnog  poziva o nabavci broj: 37/22 – Otvoreni postupak za nabavku minibus vozila, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da je na navedeni javni poziv za lot – 1, prispjela jedna blagovremena ponuda, i to od ponuđača “LADA AUTO” d.o.o. Banja Luka.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da je ponuđač dostavio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da je pristigla ponuda formalno - pravno ispravna.

Na osnovu navedenog, donesena je odluka o prihvatanju ponude ponuđača “LADA AUTO” d.o.o. Banja Luka, za lot – 1, kao najpovoljnije prispjele ponude.

Odluku možete preuzeti ovdje. 

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da je na navedeni javni poziv za lot – 2, prispjela jedna blagovremena ponuda, i to od ponuđača “LADA AUTO” d.o.o. Banja Luka.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da je ponuđač dostavio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjava zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da je pristigla ponuda formalno - pravno ispravna.

Na osnovu navedenog, donesena je odluka o prihvatanju ponude ponuđača “LADA AUTO” d.o.o. Banja Luka, za lot – 2, kao najpovoljnije prispjele ponude.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ovih Odluka, može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.