JAVNI POZIVI

13May

Odluke o izboru napovoljnijeg ponuđača(LOT-1) i poništenju postupka javne nabavke (LOT-2), u postupku nabavke kancelarijskog materijala, br. 33/22

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 17.05.2022.

Na osnovu člana 69. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 13.05.2022. godine, donose se slijedeće

O D L U K E 

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke kencelarijskog materijala (LOT -1) i poništenju postupka nabavke (LOT -2), br. 33/22

Na osnovu  poziva o nabavci broj: 33/22 – Konkurentski postupak za nabavku kancelarijskog materijala, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda. Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da su na javni poziv pristigle tri blagovremene ponude i to od ponuđača “PLAN PLUS”d.o.o. Zenica, “KEMAX”d.o.o. Zavidovići i “DEFTER”d.o.o. Sarajevo.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača, Komisija je konstatovala da su ponuđači dostavili ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjavaju zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javne nabavke, odnosno da su pristigle ponude formalno - pravno ispravne.

Nakon provedene e-aukcije, komisija je konstatovala da je za LOT – 1 – ostali kancelarijski materijal, napovoljniju ponudu dostavio ponuđač “PLAN PLUS”d.o.o. Zenica, te je donesena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Nakon provedene e-aukcije, komisija je konstatovala da je za LOT – 2 – kopir papir, cijena najpovoljnijeg ponuđača, 79,35 % veća u odnosu na procijenjenu vrijednost. Iz tog razloga donesena je odluka o poništenju postupka javne nabavke.

Odluke možete preuzeti ovdje.    

Protiv ovih Odluka može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od pet (pet) dana od dana prijema odluke.