JAVNI POZIVI

22Apr

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke zamjene stolarije na upravnoj zgradi PJ"Zenica", br.80-3/21

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 02.05.2022.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 21.04.2022. godine, donosi se slijedeća

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke zamjene stolarije na upravnoj zgradi PJ”Zenica”, br. 80-3/21

Na osnovu  poziva o nabavci broj: 80-3/21 – Otvoreni postupak za nabavku usluga zamjene stolarije na upravnoj zgradi PJ”Šumarija Zenica”, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, konstatovala da je na navedeni javni poziv prispjelo osam blagovremenih ponuda i to od ponuđača OR”EKO STIL”Gnojnica, “DELUX EKOSTIL”d.o.o. Lukavac, OR”STOLARIJA MEŠA” Kakanj, “DKM GRADNJA”d.o.o. Maglaj, “TEMPOPLAST”d.o.o. Srebrenik, “MEGA ROL”d.o.o. Gračanica, “COPEX”d.o.o. Zenica, “HDI”d.o.o. Sarajevo.

Nakon provođenja e-aukcije, najpovoljniju ponudu je dostavio ponuđač “HDI”d.o.o. Sarajevo, te je donesena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ove Odluke, može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.