JAVNI POZIVI

18Nov

Prodaja otpisanog grla - vola, br. 09-PS/21

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 26.11.2021.

Na osnovu Odluke direktora o raspisivanju Javnog nadmetanja br: 03-5572/21 od  17.11.2021. godine, raspisuje se:

J A V N O    N A D M E T A NJ E  br:  09 - PS /21

(Prodaja otpisanog grla - vola na području PJ „Šumarije“ Olovo, RJ“Olovo“ u  JP „ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići)

Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica.

Uslovi koje moraju ispunjavati ponuđači i dokaze koje dostavljaju u ponudi :

Ako ponudu dostavlja  fizičko  lice  potrebno je dostaviti:

1. Podatke o fizičkom licu ( ime, prezime, ime jednog roditelja, broj žiro računa i naziv banke, adresa i broj telefona),

2. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki lot posebna uplata na posebnoj uplatnici ( 10% od početne vrijednosti lot-a, kako je navedeno po lot-ovima),

3. Cjenovni obrazac ponude u KM potpisan od strane ponuđača sa brojem lota na koji se aplicira,

4. Potpisanu izjavu ( nalazi se u prilogu javnog poziva).

Ako ponudu dostavlja pravno lice potrebno je dostaviti:

1. Uvjerenje o poreznoj registraciji,

2. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki lot posebna uplata na posebnoj uplatnici ( 10% od početne vrijednosti lot-a, kako je navedeno po lot-ovima),

3. Cjenovni obrazac ponude u KM mora biti i ovjeren pečatom pravnog lica sa brojem lota na koji se aplicira,

4. Potpisanu i ovjerenu izjavu ( nalazi se u prilogu javnog poziva ).

Licitacija će biti punovažna i ako ponudu dostavi samo jedan ponuđač za jedan lot.

Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca, a ako je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

Licitirati se ne može ispod prvobitno ponuđene cijene u ponudi. Ukoliko se jedan od ponuđača ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju ugovor će se dodijeliti ponuđaču/kupcu koji je pristupio nadmetanju.

U slučaju da se niti jedan ponuđač ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju, LOT se poništava. Ukoliko se ponuđači dogovore o podjeli lota ili odustajanju, prodavac će prihvatiti volju ponuđača.

U tom slučaju ponuđači su dužni dostaviti pismenu izjavu potpisanu i ovjerenu pečatom firme, ukoliko je ponuđač pravno lice, ili samo potpisanu izjavu sa ličnim podacima, matičnim brojem i brojem LK ukoliko je ponuđač fizičko lice.

Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 26.11.2021. godine do 10:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom ''Licitacija br: 09 – PS/21 – prodaja otpisanih grla-volova“ - NE OTVARATI.

Rok za dostavljanje ponuda ističe 26.11.2021. godine u 10:00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

Cjenovni obrazac ponude treba biti potpisan i ovjeren pečatom.

Prije preuzimanja otpisanog grla - vola u prisutnosti predstavnika Kupca i Prodavca izvršit će se vaganje. Na osnovu težine utvrđene vaganjem napraviti će se ugovor o prodaji, kojim će se utvrditi ukupna cijena, a koja je rezultat težine i ponuđene cijene u  KM/kg.

Prijave slati na adresu JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, Ulica Alije Izetbegovića br.25. Zavidovići. 

Javno otvaranje ponuda će se, s obzirom da je 25.11.2021. godine neradni dan, zbog obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine, obaviti dana 26.11.2021.godine u 11:00 sati u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima u Ulici Alije Izetbegovića br. 25. Zavidovići.

Tendersku dokumentaciju i cjenovni obrazac ponude, možete preuzeti ovdje.