JAVNI POZIVI

08Sep

Javno nadmetanje br.08-PS/21 (Prodaja otpisanog grla - vola)

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 15.09.2021.

Na osnovu Odluke direktora o raspisivanju Javnog nadmetanja br: 03-4347/21 od  07.09.2021. godine, raspisuje se:

J A V N O    N A D M E T A NJ E  br.  08 – PS /21

(Prodaja otpisanog grla - vola na području PJ „Šumarije Olovo“ u  JP „ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići)

Obavezno je aplicirati na cijeli LOT, parcijalne ponude će biti odbijene.

Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica.

Uvjeti koje moraju ispunjavati ponuđači i dokaze koje dostavljaju u ponudi :

Ako ponudu dostavlja  fizičko  lice  potrebno je dostaviti:

1. Podatke o fizičkom licu ( ime, prezime, ime jednog roditelja, broj žiro računa i naziv banke, adresa i broj telefona),

2. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki lot posebna uplata na posebnoj uplatnici ( 10% od početne vrijednosti lot-a, kako je navedeno po lot-ovima),

3. Cjenovni obrazac ponude u KM potpisan od strane ponuđača sa brojem lota na koji se aplicira,

4. Potpisanu izjavu ( nalazi se u prilogu javnog poziva).

Ako ponudu dostavlja pravno lice potrebno je dostaviti:

1. Uvjerenje o poreznoj registraciji,

2. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki lot posebna uplata na posebnoj uplatnici ( 10% od početne vrijednosti lot-a, kako je navedeno po lot-ovima),

3. Cjenovni obrazac ponude u KM mora biti i ovjeren pečatom pravnog lica sa brojem lota na koji se aplicira,

4. Potpisanu i ovjerenu izjavu ( nalazi se u prilogu javnog poziva ).

Licitacija će biti punovažna i ako ponudu dostavi samo jedan ponuđač za jedan lot.

Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca, a ako je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica. 

Ponude koje su na protokol pristigle nakon roka utvrđenog za prijem ponuda, neotvorene se vraćaju ponuđačima i kao takve evidentiraju u zapisnik.

Licitirati se ne može ispod prvobitno ponuđene cijene u ponudi. Ukoliko se jedan od ponuđača ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju ugovor će se dodijeliti ponuđaču/kupcu koji je pristupio nadmetanju.

U slučaju da se niti jedan ponuđač ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju, LOT se poništava. Ukoliko se ponuđači dogovore o podjeli lota ili odustajanju, prodavac će prihvatiti volju ponuđača.

Prije preuzimanja otpisanog grla - vola u prisutnosti predstavnika Kupca i Prodavca izvršit će se vaganje. Na osnovu težine utvrđene vaganjem sačinit će se ugovor o prodaji, kojim će se utvrditi ukupna cijena, a koja je rezultat težine i ponuđene cijene u  KM/kg.

Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 15.09.2021. godine do 10:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom ''Licitacija br: 08 – PS/21 –prodaja otpisanog grla-vola“- NE OTVARATI.

Rok za dostavljanje ponuda ističe 15.09.2021. godine u 10:00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

Cjenovni obrazac ponude treba biti potpisan i ovjeren pečatom.

Prijave slati na adresu JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, Ulica Alije Izetbegovića br.25. Zavidovići

Javno otvaranje će se obaviti dana 15.09.2021.godine u 11:00 sati u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima u Ulici Alije Izetbegovića br. 25. Zavidovići.

Tendersku donumentaciju i cjenovni obrazac ponude, možete preuzeti ovdje.