JAVNI POZIVI

15Apr

Javni poziv za nabavku usluga proreza drvnih sortimenata na pilani

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 26.04.2021.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-7-2-33-3-54/21 – Javni poziv za nabavku usluga proreza drvnih sortimenata na pilani, konkurentski postupak po kriteriju najniže cijene, sa podjelom na lotove.

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 24.04.2021.godPonude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 26.04.2021. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka usluga proreza drvnih sortimenata na pilani – NE OTVARATI 

Otvaranje ponuda će se obaviti 26.04.2021. godine u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Halid Šibonjić.

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.